Maks. 40% skat

Skatten på arbejde skal ned.

Vi har i dag et af verdens højeste skattetryk, hvilket koster dyrt i konkurrenceevne og arbejdspladser. Liberal Alliance ønsker ikke, at Danmark skal være verdensmester i skattetryk, og derfor vil vi sænke skatten til maks. 40 procent ved helt at afskaffe topskatten og forhøje beskæftigelsesfradraget og fjerne loftet over det. Det vil betyde, at det igen bliver attraktivt at tage en uddannelse, være iværksætter og at yde en ekstra indsats på arbejdet. Når vi sænker skatten, mindsker vi samtidig sort arbejde.

Skattesystemet skal være mere enkelt. Det kan ikke være rigtigt, at man efterhånden skal være revisoruddannet for at kunne forstå sin egen selvangivelse. Et retfærdigt skattesystem er et enkelt skattesystem.

Vi oplever i dag, at veluddannede danskere søger til andre lande, fordi de betaler alt for høj skat i Danmark. Samtidig ser rigtig mange dygtige udlændinge bort fra Danmark, når de ønsker at prøve lykken i et andet land - netop fordi skatten er alt for høj. Det er specielt topskatten, som skræmmer såvel danskere som højtkvalificerede udlændinge væk fra Danmark. Derfor skal topskatten helt afskaffes.

Det er dog ikke kun de mange flittige danskere, som betaler alt for meget i skat. Danske virksomheder må nemlig sande, at det har en høj pris at drive virksomhed i Danmark. Det vil Liberal Alliance ændre på. Vi ønsker at skabe bedre rammevilkår for erhvervslivet, så både danske og udenlandske virksomheder finder det attraktivt at investere i Danmark. Derfor skal selskabsskatten sættes ned til 12,5 procent - et niveau svarende til de laveste blandt de vestlige EU-lande. Selskabsskatten virker som en skat på beskæftigelse og løn i Danmark, så en sænkning af selskabsskatten vil tiltrække kapital og skabe flere arbejdspladser og dermed velstand.

Hvis vi ønsker at komme vores rekordhøje skattetryk til livs, er det samtidig nødvendigt at gøre op med de tåbelige særskatter, som er blevet til i et forsøg på at styre vores adfærd. Liberal Alliance vil derfor også afskaffe udligningsskatten.

Udligningsskatten, eller særskatten på pension, som den også hedder, skal fjernes. Det er helt urimeligt, at folk, som har sparet op til deres pension, skal betale denne skat. Derudover er udligningsskatten overordnet set et brud på hele fundamentet i det danske pensionssystem, nemlig at det skal kunne betale sig selv at spare op til sin egen alderdom. Denne særskat tilskynder nemlig flittige danskere til at trække sig fra arbejdsmarkedet i stedet for at blive et par ekstra år, hvilket vil gavne alle.

Uanset om vi taler skat på arbejde, på virksomheder eller pensionister, gælder det, at vores høje skatter i dag bremser os. De bremser Danmarks udvikling og globale konkurrenceevne og dermed vores vækst og velstand. Det vil Liberal Alliance ændre.

Mere personlig frihed

Færre forbud.

Der var engang, hvor den enkelte dansker havde retten til at bestemme over sit eget liv. Sådan er det ikke længere. Med et bombardement af tåbelige regler og forbud har politikerne nemlig skabt et Big Mother-samfund, hvor misforstået omsorg fratager danskerne retten til selvbestemmelse.

Hver gang et problem ser dagens lys, står politikerne i kø for at komme med et forbud. Der er nemlig skabt en kultur i dansk politik, hvor man vil lovgive sig ud af alle problemer. En kultur som først og fremmest udspringer af, at politikerne fuldstændig har mistet troen på, at den enkelte er i stand til at tage vare på sit eget liv. Selv når det kommer til moral, forsøger politikerne at højne denne med lov og ret. Denne kultur vil Liberal Alliance gøre op med. Vi har ikke brug for Big Mother til at belære os om, hvordan vi skal leve vores liv - det ved vi nemlig bedst selv.

I 2009 blev der vedtaget knap fire love og regler om dagen, som regulerer, hvad danskerne må og ikke må. Opfindsomheden vil ingen ende tage, når den politiske umyndiggørelse først folder sig ud. Forslag om forbud mod burkaer, solariebrug for unge under 18, café-varmere, parfume på offentlige arbejdspladser og fremmedsprog i skolegården er blot en række mærkelige påfund. For slet ikke at nævne knivforbuddet, som over en nat gjorde det kriminelt at tage en kniv med på fisketur eller camping.

Liberal Alliance mener ikke, at danskerne får et lykkeligere eller bedre liv af Big Mothers moralprædiken. Tværtimod skaber vi et ensrettet og kontrolleret samfund, hvor sundhedsstatistikker overskygger den personlige frihed. Den enkelte har dårligt nok mulighed for at bekymre sig længere - Big Mother sørger nemlig for, at alle lever et sundt og ens liv.

Hver gang et tåbeligt forbud bliver indført, skaber det enorme mængder bureaukrati, der koster både tid og penge. De mange panik-love stjæler dyrebar tid fra myndighederne - tid, der kunne være gået til borgerne. Det er på tide, at vi trækker en streg i sandet. Liberal Alliance vil stoppe formynderiet og give ansvaret tilbage til danskerne.

Gang i væksten

Halvér firmaskatten.

Inden for de seneste par år er vi raslet ned af ranglisten over de rigeste lande. I en undersøgelse fra OECD, der viser den potentielle BNP-vækst i perioden 2010 - 2026 for OECD-landene, ligger Danmark helt i bund på en trist 29. plads. Det viser med al tydelighed, at vi er nødt til at tænke nyt og fremadrettet. Sker det ikke, kan vi vinke farvel til det danske velfærdssamfund, som vi kender det i dag, for velfærd forudsætter velstand. Liberal Alliance vil vende den negative udvikling gennem vækst og reformer.

Uden vækst, ingen velfærd. Der bliver flere og flere ældre i Danmark - og samtidig færre og færre på arbejdsmarkedet til at betale for velfærden. Hvis Danmark skal blive ved med at være et rigt land, skal vi have flere ud på arbejdsmarkedet. Ifølge regeringens velfærdskommission vil antallet af personer på 65 år eller ældre stige med 400.000 frem til 2040. Det er en forøgelse på 50 procent i forhold til i dag. Derudover vil gruppen af erhvervsaktive i samme periode falde med ca. 350.000, hvilket svarer til et fald på ca. ti procent. Der er altså tale om en markant ændring i forholdet mellem antallet af personer, der skal forsørges (børn, studerende og pensionister) og antallet af erhvervsaktive. Det hænger simpelthen ikke sammen, og det er vi nødt til at gøre noget ved.

Liberal Alliance vil afskaffe efterlønnen helt, så vi kan få flere hænder i arbejde. Vi har ganske enkelt ikke råd til at betale raske og rørige danskere for at trække sig fra arbejdsmarkedet - vi har nemlig brug for dem. Ifølge de økonomiske vismænd er det højst 10-15 procent af de 120.000 danskere, der i dag er på efterløn, som har et dårligt helbred. De skal naturligvis have mulighed for at gå på førtidspension, men resten skal bidrage til arbejdsstyrken. På den måde vil der blive flittige hænder til at skabe økonomisk vækst, så vi også i fremtiden har råd til moderne hospitaler, gode skoler og hjælp til de svageste.

Vi skal heller ikke være bange for at sige ja til dygtig arbejdskraft udefra. Liberal Alliance vi gøre det lettere for virksomhederne at få dygtige udenlandske medarbejdere til Danmark, ligesom lavere skatter på arbejde skal gøre det mere attraktivt for indvandrere at bosætte sig i Danmark. På den måde vil der blive flere flittige hænder til at skabe økonomisk vækst.

Danmarks vigtigste ressource er mennesker. Derfor vil vi investere flere offentlige midler i forskning og uddannelse. Det er offentlige investeringer, som kan betale sig, for det er hos de videnstunge virksomheder, at vi finder fremtidens vækst. Den frie forskning er afhængig af offentlig støtte, og det er hér, vi henter ny viden, sætter skub i innovationen, udvikler ny miljøteknologi og gør danske virksomheder konkurrencedygtige.

I 2003 var danske unge blandt de bedst uddannede i verden, men i dag er Danmark blevet overhalet af både Korea, Portugal, Slovakiet, Holland og Rusland, når det gælder andelen af unge, som begynder på en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Det skal vi have ændret på, for uddannelse er grundlaget for vækst og velstand.

Vækst er en fundamental forudsætning for velstand og dermed vores velfærd. Derfor er vækst en af Liberal Alliances fire mærkesager.

Mindre bureaukrati

Mere effektivitet.

Danmark har i dag et af verdens dyreste offentlige systemer. Alligevel er kvaliteten mange steder alt for dårlig, fordi pengene bliver brugt alt for ineffektivt. Alt for mange penge bliver brugt på overflødige skemaer og blanketter, som de offentligt ansatte og borgerne møder hver dag. Derfor er det på tide, at vi sætter en stopper for den syndflod af papirer, blanketter, skemaer og kontrol, som strømmer ud fra Christiansborg.

Liberal Alliance vil gøre op med kontroltyranniet. Vi vil sørge for, at skattekronerne bliver brugt på konkret service og ikke på bureaukrati. Pædagoger og hjemmehjælpere skal have tid til at passe børn og tage sig af de ældre. Det er nu engang det, som de er uddannet til. Der skal være tid til, at vores børn kan få et knus i børnehaven, og der skal være tid til at skænke en kop kaffe til de ældre. Den tid er der ikke i dag.

Undersøgelser fra Dansk Socialrådgiverforening viser, at socialrådgivere på jobcentrene kun bruger 21 procent af arbejdstiden på borgerkontakt, mens de bruger over halvdelen af deres tid på administration. Det kan vi gøre bedre.

Samtidig viser undersøgelser fra FOA, at en gennemsnitlig medarbejder i hjemmeplejen bruger 39 minutter om dagen på dokumentation og registrering. Det svarer til, at mere end 1000 hjemmehjælpere udelukkende dokumenterer og registrerer uden at have nogen kontakt med de ældre. Det er et administrationshelvede, vi skal have stoppet.

På Frederiksberg ligger et plejehjem, som hedder Lotte. Her får beboerne lov til at leve som alle andre. Der er ingen regler for rygning eller alkohol, ligesom beboerne har indflydelse på måltiderne - både hvad angår indhold og tilberedelse. Desuden har de også mulighed for at komme ud at rejse. Det skyldes først og fremmest, at plejehjemmet drives ud fra filosofien om, at livet skal leves hele livet, og at beboerne derfor må rejse, feste, spise, drikke og elske sig ihjel. Beboerne skal nemlig føle, at de har et hjem og ikke blot en bolig. Denne filosofi kan vi alle lære af, og Lottes tidligere forstander, Thyra Frank, er i dag folketingsmedlem for Liberal Alliance.

Liberal Alliance vil befri de offentligt ansatte for strenge kontrolkrav, tidsrøvende skemaer og høje papirbunker. Vi vil dog ikke acceptere skandaler, hvor medarbejdere svigter borgerne eller misbruger deres ansvar. Det skal vi slå hårdt ned på. Kontrol, dokumentation og mere bureaukrati er bare ikke vejen frem. Det er bedre ledelse derimod. Vi har udviklet et system, hvor den egentlige ledelsesopgave - at sørge for der ikke begås fejl - er blevet reduceret til dokumentation og afrapportering. Det vil Liberal Alliance gøre op med. De offentlige chefer skal have lov til at lede og tage ansvar for, at opgaverne udføres tilfredsstillende. Kan de ikke det, må de fyres. Sådan gør man i det private, og sådan bør man også gøre i det offentlige.

Derudover er der forskel på chefer - også i det offentlige. Dygtige chefer skal derfor have mere i løn, ligesom de skal have mulighed for at give deres medarbejdere differentieret løn. Det er nemlig ledelsens opgave at vurdere kvalifikationer og aflønne derefter.

Den meningsløse kontrol og bureaukrati er ikke bare dyr og spild af tid. Den medvirker også til, at den offentlige sektor er blevet alt for stor. Specielt antallet af administrative medarbejdere er steget markant. Liberal Alliance vil sende den offentlige sektor på slankekur: Ved naturlig afgang skal vi have færre offentligt ansatte end i dag. Der skal skabes en ny kultur, hvor initiativ belønnes og 'laden stå til' straffes. Hvor ledelse er forpligtende og synlig, og hvor den enkelte medarbejder vurderes på sine meritter frem for på længden af sit ansættelsesforhold.

Mindre bureaukrati og mere tillid er vejen frem, hvis vi vil skabe et konkurrencedygtigt og effektivt velfærdssystem. Det vil Liberal Alliance arbejde for.