Det er vigtigt, at vi har en god beskyttelse af vores miljø i Danmark. Det er afgørende for at bevare og udvikle vores natur, skabe gode betingelser for biodiversitet, beskytte vores luft og grundvand m.m. Et sundt miljø er kort sagt nødvendigt for, at vi kan have et godt og velfungerende samfund.

Derfor er det godt, at Danmark sammenlignet med resten af verden har meget høje miljøstandarder. Målt på bl.a. miljøsundhed og beskyttelse af økosystemet ligger vi helt i top.
Men der er stadig meget, der kan forbedres. Naturpleje, bekæmpelse af forurening og teknologisk udvikling skal prioriteres mere end symbolsk miljølovgivning, og vi skal have en fornuftig miljøpolitik, som lægger færrest mulige byrder på virksomheder og borgere.

Effektivisér miljølovene

For at sikre et bedre miljø, er det nødvendigt at effektivisere og afbureaukratisere den offentlige administration af miljøet. Det vil frigive ressourcer, som ikke længere skal bruges på unødvendigt bureaukrati, der ikke gavner miljøet, og som i stedet kan bruges på naturpleje, bekæmpelse af forurening, forskning i miljøet m.m.

Vi mener, Danmark skal følge EU’s regler og direktiver for miljøet. Men Danmark har desværre overimplementeret meget EU-lovgivning på miljøområdet, hvor vi gør mere, end EU kræver. Det betyder, at Danmark skal leve op til skrappere lovgivning og derfor står værre end resten af EU-landene. Det er dårligt for vores erhvervsliv og skader dansk økonomi.

Vi skal derfor stoppe overimplementeringen af EU’s miljølovgivning, så den ikke bliver mere kompliceret end nødvendigt. Vi kan sagtens have en ambitiøs miljøpolitik uden at skabe dårlige vilkår for vores virksomheder med overimplementering. På den måde kan Danmark være et eksempel til efterfølgelse og overbevise andre lande om at føre en mere ambitiøs miljøpolitik.

Bedre vilkår for landbruget og fiskeri

Denne overimplementering går bl.a. ud over landbruget i Danmark, som skal leve op til strengere lovgivning end de andre EU-lande. Det skader konkurrencekraften for dansk landbrug, hvilket er skidt, for dansk landbrug producerer fødevarer af meget høj kvalitet med minimal miljø- og klimapåvirkning og god dyrevelfærd sammenlignet med resten af verden. Derudover er landbruget en vigtig del af dansk eksport og økonomi.

Vi mener også i Liberal Alliance, at EU’s landbrugsstøtte skal afskaffes. Landbrugsstøtten er en forældet og protektionistisk ordning, som betyder dyrere fødevarer for Europa og Danmark og skader frihandlen i verden. EU’s landbrugsstøtte skal ikke bare afskaffes i Danmark, men i hele EU, så danske landmænd ikke stilles værre end deres europæiske konkurrenter.

Vi skal også skabe langt bedre vilkår for dansk fiskeri. Fisk er en sund og relativt klimavenlig fødevare, som desværre er under pres fra bl.a. overfiskeri. Derfor skal vi prioritere fiskeriet ved at muliggøre produktion i både fersk- og saltvand, til havs og til lands og med den nyeste og bedste teknologi. Vi skal bruge innovative løsninger og udvikling af teknologi til at gøre dansk fiskeri grønnere og mere rentabelt, så vores fiskere står endnu stærkere i fremtiden.

Læs mere om miljø og natur.