Liberal Alliances miljøpolitik

Det er vigtigt, at vi har en god beskyttelse af vores miljø i Danmark. Det er afgørende for at bevare og udvikle vores natur, skabe gode betingelser for biodiversitet, beskytte vores luft og grundvand m.m. Et sundt miljø er kort sagt nødvendigt for, at vi kan have et godt og velfungerende samfund.
Derfor er det godt, at Danmark sammenlignet med resten af verden har meget høje miljøstandarder. Målt på bl.a. miljøsundhed og beskyttelse af økosystemet ligger vi helt i top.

Men der er stadig meget, der kan forbedres. Naturpleje, bekæmpelse af forurening og teknologisk udvikling skal prioriteres mere end symbolsk miljølovgivning, og vi skal have en fornuftig miljøpolitik, som lægger færrest mulige byrder på virksomheder og borgere.

Biodiversitet

Der er ufatteligt lidt ”rigtig” natur tilbage i Danmark. Vi har udnyttet næsten alt jord til at mennesker kan bo der, eller til at der kan drives landbrug. Begge dele har været vigtig for Danmarks velstand. Et effektivt landbrug er afgørende for vores land. Ikke nok med at det skaber vækst og beskæftigelse, så er det også grundstenen i hvad vi er som danskere. Vi er alle rundet af en stærk landbrugskultur. Det har dog også haft sin pris. Biodiversiteten er under pres. Arter uddør. Bierne forsvinder.

Det er på tide at vi giver noget tilbage til naturen. Noget af det bedste vi kan gøre for naturen er at lade den udfolde sig på naturens egne præmisser. Uden unødig menneskelig indblanding.

Der er masser af plads i Danmark til både vild natur og et effektivt landbrug. Eksempelvis råder staten over 200.000 ha. skov, hvor staten i konkurrence med private driver skovbrug. Det mener Liberal Alliance er et oplagt sted at starte. Omlæg det til fri og vild natur – naturligvis med fri adgang for borgerne, og stop den unfair konkurrence med de private skovejere.

Bedre vilkår for landbruget og fiskeri

Vi skal stoppe overimplementeringen af EU’s miljølovgivning, så den ikke bliver mere kompliceret end nødvendigt. Vi kan sagtens have en ambitiøs miljøpolitik uden at skabe dårlige vilkår for vores virksomheder med overimplementering. På den måde kan Danmark være et eksempel til efterfølgelse og overbevise andre lande om at føre en mere ambitiøs miljøpolitik.

Denne overimplementering går bl.a. ud over landbruget i Danmark, som skal leve op til strengere lovgivning end de andre EU-lande. Det skader konkurrencekraften for dansk landbrug, hvilket er skidt, for dansk landbrug producerer fødevarer af meget høj kvalitet med minimal miljø- og klimapåvirkning og god dyrevelfærd sammenlignet med resten af verden. Derudover er landbruget en vigtig del af dansk eksport og økonomi.

Vi mener også i Liberal Alliance, at EU’s landbrugsstøtte skal afskaffes. Landbrugsstøtten er en forældet og protektionistisk ordning, som betyder dyrere fødevarer for Europa og Danmark og skader frihandlen i verden. EU’s landbrugsstøtte skal ikke bare afskaffes i Danmark, men i hele EU, så danske landmænd ikke stilles værre end deres europæiske konkurrenter.

Vi skal også skabe langt bedre vilkår for dansk fiskeri. Fisk er en sund og relativt klimavenlig fødevare, som desværre er under pres fra bl.a. overfiskeri. Derfor skal vi prioritere fiskeriet ved at muliggøre produktion i både fersk- og saltvand, til havs og til lands og med den nyeste og bedste teknologi. Vi skal bruge innovative løsninger og udvikling af teknologi til at gøre dansk fiskeri grønnere og mere rentabelt, så vores fiskere står endnu stærkere i fremtiden.