Liberal Alliance vil arbejde for, at landbrugserhvervet får friheden til at arbejde under ansvar tilbage, og at landbrugets konkurrenceevne styrkes. Dansk fødevareproduktion har høj kvalitet i forhold til produktionen på verdensmarkedet, men på grund af de ringe konkurrencevilkår er erhvervet fortsat udfordret. Det er Liberal Alliances opfattelse, at dansk landbrug kan skabe væsentligt højere indtjening uden at øge miljøbelastningen. Det kræver en målrettet indsats, et opgør med kontrolregimet og lettelse af skatter og afgifter.

Da vi i sin tid stemte os ind i EF, var det bl.a. med det formål at sikre dansk landbrugs konkurrencevilkår. I dag kan vi konstatere, at væksten er gået i stå, og at mange arbejdspladser i såvel primær- som sekundærproduktionen rykker til udlandet. Vi kan desuden konstatere, at detailreguleringen og bureaukratiet er ved at tage den sidste rest af frihed ud af et selvstændigt og stolt erhverv, og at EU-lovgivning fortolkes og implementeres strengere i Danmark end i vores nabolande. Det er hverken holdbart eller rimeligt.

Det er heller ikke rimeligt, at staten prøver at styre vores forbrug af fødevarer gennem moraliserende forbud og afgifter som f.eks. kødfrie dage og den eksisterende sukkerafgift. Det vil Liberal Alliance gøre op med.

Liberal Alliance mener:

  • Dansk landbrugs konkurrenceevne skal styrkes, så danske landmænd konkurrerer på lige vilkår med landmænd i det øvrige EU. Der skal derfor gøres op med overimplementeringen af EU-regler.
  • Landbrugets beskatning skal lettes – dels på beskatningen af produktions- jord og dels ved afskaffelse af bo- og arveafgifter ved generationsskifte.
  • EU’s landbrugsstøtte bør afvikles. Indtil landbrugsstøtten er væk, bør dansk landbrug dog ikke stilles ringere end de øvrige EU-landes landbrug.
  • Der skal gennemføres en evaluering af, om miljøkontrollens organisering efter kommunalreformen fungerer hensigtsmæssigt, og det skal overvejes, om miljøkontrollen med fordel kan udliciteres.
  • Danske forbrugeres frihed til at træffe egne forbrugsvalg skal respekteres ved at afvikle afgifter som f.eks. sukkerafgiften. Forslag om forbud mod bestemte fødevarer bør på det skarpeste afvises.
  • Danmarks Naturfredningsforening skal have præcis samme status som andre i forbindelse med klagesager.
  • Produktion af hamp og cannabis skal tillades i den danske fødevareklynge.