Liberal Alliances forsvarspolitik

Danmarks sikkerheds- og forsvarspolitik skal grundlæggende beskytte Danmarks suverænitet, forebygge krige og bidrage til at fremme fred og stabilitet i verden.

Med en stadig mere usikker og omskiftelig verden bliver den store sikkerhedspolitiske udfordring at finde den for Danmark så afgørende balance mellem de nødvendige internationale operationer, vores aktiviteter i Arktis og vores regionale interesser i Østersøen og Nordeuropa.

Danmark har brug for et tidssvarende Forsvar, der er målrettet de opgaver, som NATO forventer, at Danmark skal løse i tilfælde af krig eller krise. Vi skal sørge for at anskaffe tidssvarende materiel i rette mængde, som kan bidrage optimalt til soldaternes opgaveløsning – særligt i forbindelse med, at vi sender dem på internationale operationer.

Det er vigtigt, at Forsvaret er i stand til at omstille sig til de forskelligartede trusselsbilleder, Danmark i dag og i fremtiden kan risikere at stå overfor. En omskiftelig trusselsituation fordrer samtidig en større grad af samarbejde og koordinering med vores allierede. Det giver ganske enkelt ikke mening at tænke dansk forsvar isoleret. Derfor bør Forsvaret både i forhold til materiel og uddannelse af personel sikre, at det danske forsvar styrker NATO mest muligt. Danmark skal ikke nødvendigvis kunne løse alle slags opgaver og have al slags materiel, hvis en større grad af specialisering er mere effektivt.

Liberal Alliance ønsker at fjerne tvangen i Forsvaret ved at afskaffe værnepligten og dermed lade frivillighed være det bærende element i Forsvarets og Beredskabets rekruttering. Tvang skaber utilfredshed – både hos de tvungne og alle omkring dem.

Ruslands mere og mere aggressive adfærd er kulmineret med overfaldet på Ukraine, og det viser med al ønskelig tydelighed, at Danmark ikke længere kan køre på frihjul i den sikkerhedspolitiske situation. Vi må og skal leve op til vores NATO-forpligtelser og dermed løfte vores del af ansvaret.

Styrket deltagelse i det europæiske forsvarssamarbejde

Selvom NATO og vores samarbejde med USA for al tænkelig fremtid vil udgøre rygraden i Danmarks sikkerhed, frihed og selvstændighed, bør Danmark også styrke sin deltagelse i det europæiske forsvarssamarbejde. EU er – og kan i stigende grad blive – en central aktør på det sikkerhedspolitiske område. Vi har brug for et stærkt forsvarssamarbejde på EU-niveau, og det skal Danmark bidrage til.

Som det er i dag, har EU en række fælles militære operationer, eksempelvis til at bekæmpe pirater ved Somalias kyst og at sikre civilbefolkningen i Bosnien. Det er ikke utænkeligt, at EU vil igangsætte fælles militære operationer, der skal supplere den indsats, som NATO yder i Middelhavet og Østeuropa. I Liberal Alliance ønsker vi, at Danmark også skal deltage i sådanne EU-operationer, dog helst med specialer, kapacitetsopbygning eller stabsfunktioner.