Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret. Vi ønsker en friere og rigere verden, hvor menneskers og nationers ret til frihed, demokrati, selvbestemmelse og frihandel står i centrum. Det er den bedste forudsætning for at skabe fred.

Frihed og sikkerhed skal balanceres, men vi må aldrig lade frygten for terror underminere det enkelte menneskes frihedsrettigheder.

Liberal Alliance er tilhænger af dansk deltagelse i EU, FN, NATO og WTO. Som et lille, klogt land ser vi det som Danmarks opgave og mulighed at arbejde for, at disse organisationer besinder sig på deres oprindelige udgangspunkt: fred, frihed og frihandel. Der er behov for reformer af den måde, organisationerne arbejder på. Modernisering og reformer skal sikre, at de organisatoriske strukturer og politiske mål understøtter hinanden.

Det kan i visse situationer være den rigtige beslutning at lade Danmark deltage i internationale aktioner. Hvis Danmark skal deltage i krig, skal det ske på baggrund af en åben politisk debat om krigens potentielle menneskelige og økonomiske omkostninger – og efter drøftelse af andre relevante diplomatiske, politiske og humanitære instrumenter har været i spil. Vi skal ikke føre en aktivistisk udenrigspolitik, men have vilje til at føre en aktiv udenrigspolitik. Det indebærer, at vi ikke tror på klassisk ”nation-building,” hvor vestlige demokratier forsøger at opbygge demokratier i andre lande. Derimod bør Danmark deltage i den grænseoverskridende kamp mod terror og ekstremisme. Ikke kun fordi det vil kunne beskytte udsatte borgere og civilsamfund mod overgreb fra stater, grupper eller organisationer, men også for at beskytte Danmarks og danskernes egne interesser. Vores sikkerhed er i høj grad betinget af forhold i fjerntliggende egne, og som lille land har vi en helt særlig interesse i opretholdelsen af og respekten for internationale retsnormer.

Liberal Alliance mener:

  • Danmarks deltagelse i internationale organisationer skal følge en åben, deltagende og kritisk linje.
  • Toldmure skal brydes ned, og øvrige barrierer for menneskers muligheder for at handle frit over grænserne skal fjernes.
  • Vi skal styrke den internationale retsorden – bl.a. gennem nødvendige reformer af internationale Flygtningekonventionen er et særligt presserende eksempel på en utidssvarende aftale. Danmark må der- for suspendere sin deltagelse i flygtningekonventionen i to år, mens nye regler lægges fast.
  • Dansk krigsdeltagelse skal være velovervejet med realistiske forventninger til risici og omkostninger. Beslutning om krigsdeltagelse skal følges af en klar exitstrategi.
  • Civilsamfundsindsatser og humanitær assistance er naturlige bidrag i kølvandet på egentlige kamphandlinger.
  • ISIS skal  nedkæmpes,  og  den  islamistiske  terrortrussel  skal  imødegås. Der skal ydes hjælp til flygtninge og udsatte i nærområderne.
  • Gennem internationalt samarbejde og en bred koordineret indsats skal der sikres fred, sikkerhed og en to-stats-løsning i Israel-Palæstina.
  • Ruslands truende adfærd og militære aktioner i bl.a. Ukraine er ulovlige og uacceptable. Vores  reaktion må være fastholdelse og etablering  af stærke gensidige sikkerhedsalliancer samt konkrete sanktioner og skarp afstandstagen.