Fremtidens forsvarspolitik skal bygge på en militærfaglig vurdering. Det må være slut med ”sognerådspolitik,” når der træffes beslutninger om eksempelvis antal kaserner, antal flyvestationer og antal flådebaser samt placeringen af disse.

Vi skal anskaffe det nyeste og bedste materiel, der kan beskytte vores soldater optimalt, når vi sender dem ud i internationale operationer. Derfor skal de økonomiske ressourcer prioriteres i forhold til en militærfaglig vurdering.

Forsvars- og sikkerhedspolitikken skal beskytte Danmark, bidrage til at fremme fred og stabilitet samt forebygge krig. Man har i en årrække ønsket en omstilling mod et mandskabslet forsvar, hvis primære opgave var at indgå i internationale operationer. Men en ny trusselssituation betyder, at man bliver nødt til at opprioritere det mere traditionelle forsvar. Denne nye trusselsituation fordrer samtidigt en større grad af samarbejde og koordinering med vores allierede. Det giver ganske enkelt ikke mening at tænke dansk forsvar isoleret.

Forsvaret bør både i forhold til materiel og uddannelse af personale forsøge at sikre, at det danske forsvar styrker NATO mest muligt. Det betyder f.eks., at dansk forsvar ikke per definition skal kunne løse alle opgaver og have al slags materiel, hvis en større grad af specialisering er mere effektivt.

Liberal Alliance ønsker at ophæve forsvarsforbeholdet i EU, så Danmark kan blive en fuldt integreret del af EU’s forsvarsindsats. Forsvarsindsatsen er netop et af de områder, hvor EU giver allerbedst mening.

Liberal Alliance mener:

  • Vi skal være på forkant med den globale magtbalance og bidrage til at sikre international handel, fred og sikkerhed.
  • Danmarks reaktion på Ruslands truende adfærd og de militære aktioner i bl.a. Ukraine må være fastholdelse og etablering af stærke gensidige sikkerhedsalliancer samt konkrete sanktioner og skarp afstandstagen.
  • Danmark skal have vilje til at føre en aktiv udenrigspolitik, og dansk krigsdeltagelse skal være velovervejet med realistiske forventninger til risici og omkostninger. Beslutning om krigsdeltagelse skal følges af en klar exitstrategi.
  • Værnepligten skal afskaffes.
  • Vi skal anvende den nyeste teknologi for at overvåge og sikre Arktis.
  • Materielanskaffelser skal koordineres i NATO-regi, så alle ikke skal have alt til alle værn (Smart Defence).
  • Forsvaret skal effektiviseres på alle niveauer, herunder også i topledelsen.
  • Konkurrenceudsættelse skal anvendes, hvor det er muligt.
  • De frivillige elementer i forsvaret, herunder hjemmeværn og beredskab, skal opprioriteres.