Liberal kulturpolitik skal fremme værdier som demokrati og frihed. Bevidsthed om vores egen historie og kultur bliver bestemt ikke mindre vigtig i en tid, hvor kulturmøder kan munde ud i både inspiration og sammenstød. Kulturens rolle er mangfoldig. Kulturen er vores fundament og rødder, kulturen er det, der binder os sammen, og kulturen kan også udfordre os til udvikling og nytænkning. Målet med en liberal kulturpolitik er, at kulturudbuddet bliver mere mangfoldigt, men også mere selvbærende. I alt for mange år er den statslige kulturstøtte blevet smurt ud i et tyndere og tyndere lag. Det har hæmmet både elite og vækstlag. Bredden i dansk kulturliv er vigtig. Foreningsdanmark er fortsat demokratiets kravlegård og dermed en væsentlig kulturfaktor, når vi taler om frihed til at tænke, tro og mene det, man vil – og samtidig lære fællesskabets værdier at kende.

Kultur er det, der binder samfundet sammen.
I Liberal Alliance ønsker vi en kulturdebat, der løfter sig op over spørgsmålet om mere eller mindre kulturstøtte. Økonomidiskussionen skygger i øjeblikket for diskussionen om, hvad der er det særlige ved vores kultur. Men vi kommer ikke uden om den, så her er vores bud. Der er et stort behov for reformer i den måde, den statslige kulturstøtte forvaltes på. Stort set al kulturstøtte er historisk bestemt, og det er nærmest umuligt at omprioritere.

Liberal Alliance ser som udgangspunkt kulturlivet udfolde sig på tre niveauer:

 • Elite
 • Mainstream
 • Vækstlag

Vi ønsker at omlægge den statslige kulturstøtte, så flere kulturtilbud, der tiltrækker mange og derfor har gode muligheder for egenfinansiering, kommer til at stå på egne ben. Til gengæld skal såvel elite som vækstlag have større opmærksomhed. For at markere vores værdier er det nødvendigt at tænke elitært. Elite er et fyord i vores socialdemokratiske tankegang, men hvad enten vi hylder H.C. Andersen, Carl Nielsen, Kierkegaard, Grundtvig eller fodboldlandsholdet, så er det netop eliten og det sublime, vi hylder og måske endda lader os inspirere af. Også vækstlag og de talentfulde unge skal have opmærksomhed. Der skal sikres flere muligheder for ”seed money,” så de talentfulde kan få et tidsbegrænset økonomisk skub. Til gengæld skal det stå helt klart, at det er tidsbegrænset.

Udgangspunktet for en liberal kulturpolitik er først og fremmest civilsamfundet og det frie marked. Det, der kan klare sig på borgernes eget initiativ eller på markedsvilkår, skal gøre det. Offentlig støtte kan kun komme på tale der, hvor vigtige kulturtilbud ellers ville forsvinde, fordi Danmark er et lille sprogområde og dermed udgør et begrænset marked. Det er usundt, når kulturlivet i for høj grad bliver afhængig af permanent støtte fra de offentlige kasser. Man får det, man betaler for, og når det primært er magthaverne, der betaler – også i bredden – så udebliver magtkritikken. Man får et kulturliv, der spiser af hånden. Der er faktisk en del af kulturlivet, som allerede klarer sig fint på markedsvilkår. Vi har i dansk arkitektur, i dansk design, i dansk kokkekunst og i dansk billedkunst fornøjelsen af at være blandt de bedste på verdensplan. Markedet beskyldes nogle gange for at trække kvaliteten ned. Men her ser det ud til, at det sublime stortrives, når kunstarten er markedsafhængig. Markedet kan ikke altid drive kunsten til det ypperste. Men kunsten alene uden et marked skaber sjældent blivende værdi. Kulturen skal først og fremmest komme nedefra. Det er her, de nye og spændende initiativer opstår. Til gengæld skal der være en synlig elite, der præsterer det sublime.

Der er i høj grad brug for en større grad af privat finansiering af kulturen. Vore dages ”mæcener” er de store fonde. Liberal Alliance ønsker derfor lempelige skatteforhold for fonde, der yder støtte til dansk kultur. I dagens Danmark fylder det offentlige så meget, at der er meget begrænset plads i den enkelte familie eller virksomheds økonomi til for alvor at støtte kulturen. Derfor er Liberal Alliances skattepolitik i allerhøjeste grad også kulturpolitik, da borgerne vil kunne beholde flere af egne penge. Liberal Alliances skattepolitik er også kulturpolitik for de enkelte kunstnere, idet bundfradraget fordobles, så ingen skal betale skat af de første 84.000 kr., man tjener om året. Det er rimeligt, at man i videre udstrækning end i dag skal kunne forsørge sig selv, før man skal forsørge andre.

Liberale Alliance mener:

 • Den statslige kulturstøtte skal prioritere elite og vækstlag.
 • Den statslige kulturstøtte skal naturligvis underlægges samme sparekrav som øvrige offentlige udgifter.
 • Kulturstøtten skal prioritere institutioner og organisationer, hvor der er stor grad af frivilligt engagement.
 • Kulturstøtten skal prioriteres, så man sikrer et kulturliv i hele Danmark – også uden for de store byer.
 • Der skal være en vis brugerbetaling på alle kulturelle institutioner, f.eks. museer.
 • Der skal stilles krav om forenkling og afbureaukratisering for at være modtager af tips- og lottomidler.
 • Kulturfonde skal sikres lempelige skatteforhold.
 • Medaljevindere ved sportsbegivenheder skal skattefritages på samme måde som modtagere af kunstpriser og lign.
 • Der skal ikke tildeles nye livsvarige ydelser til kunstnere (hædersydelser).
 • Regler for foreningslivet skal afbureaukratiseres
 • Kulturministeriet skal samarbejde med undervisningsministeriet ift. vedvarende at inddrage og levendegøre dansk kulturarv i undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.
 • Danske Spil skal privatiseres.