Fri og lige adgang samt ensartede tilbud skal være kernen i det danske sundhedsvæsen. Kvaliteten skal løftes, så den bliver på niveau med de bedste i verden. Vi skal udnytte ressourcerne bedre.

Vi skal have meget mere frit valg. Pengene skal følge borgeren. Man skal selv kunne bestemme hvilket godkendt sygehus – privat såvel som offentligt – i Danmark eller i EU, man vil vælge. Koster valget mere end den takst, der er fastsat i det offentlige system, må man selv betale differencen. Kendskab til valgmulighederne skal være let tilgængelige. Konkurrencen vil skabe et mere effektivt offentligt system med kortere ventetider, færre patienter på gangene og bedre service. Ved at lade pengene følge borgeren bliver det ikke kun dem, som har råd, der kan vælge frit. Det vil betyde mere lige adgang.

Vi skal vise tillid til de ansatte, så de kan få tid og mulighed for at yde en god menneskelig og faglig service, som giver tryghed og sikkerhed for patienterne. Kontrol  og registrering er nødvendigt, men al overflødig kontrol skal skæres væk. Det stjæler tiden fra de ansatte, som bliver stressede og kede af ikke at kunne yde en god nok service.

Der skal bedre ledelse og mere effektive arbejdsgange til samt mere samarbejde og koordinering på tværs af faggrupper, afdelinger, hospitaler og regioner. Vidensdeling skal meget mere i fokus – også på tværs af regioner så gode erfaringer kan komme flest muligt til gode.

Det sammenhængende sundhedsvæsen skal fungere langt bedre. Alt for mange patienter er unødigt indlagt på et hospital; eksempelvis i tilfælde med ældre der er udskrivningsparate på hospitalet, men hvor kommunen ikke har plads eller kapacitet til at overtage det videre forløb. Det er ikke optimalt for patienten, og det koster mange penge. Udviklingen af målrettet medicin og behandling, telemedicin samt reel patientinddragelse vil betyde væsentlig bedre behandling og mere effektiv udnyttelse af ressourcerne.

Liberal Alliance mener:

  • Pengene skal følge patienten ved alle godkendte behandlingsformer – både i Danmark og mellem EU-landene. Den enkelte skal have frit valg.
  • Sundhedsydelser skal i offentligt udbud.
  • Regionerne skal nedlægges, og sygehusvæsenet erstattes af selvejende institutioner.
  • Med den nuværende struktur med kommuner og regioner skal samar- bejdet være bedre, så vi får et sammenhængende sundhedsvæsen.
  • Indkøbere og udbydere af sundhedsydelser skal skilles ad.
  • Der skal være mere fokus på behandlingen af psykisk syge.
  • Medicinsk cannabis skal lovliggøres.
  • Apotekervæsenet skal liberaliseres.
  • Der skal være en beskeden brugerbetaling på sundhedsydelser.
  • Den alment praktiserende læge skal have mulighed for at opkræve et gebyr, hvis man ikke møder op til aftalt tid.