Liberal Alliances retspolitik

Det danske retssamfund

Danmarks love og retsstat er et uundværligt fundament under vores samfund, som baserer sig på Jyske Lovs ord om, at ”med lov skal land bygges”. Loven skal sikre danske borgere mod overgreb fra andre personer, virksomheder, organisationer og staten. Uden lov og retsstat ville vi derfor ikke være sikre fra kriminalitet.

Vores retssamfund bygger på princippet om, at enhver er uskyldig, til det modsatte er bevist. Det skal sikre mod, at mennesker bliver dømt for forbrydelser, som man ikke kan bevise, at de har begået. Det skal sikre retssikkerheden men betyder også, at nogle skyldige mennesker går fri, hvis man ikke kan bevise deres skyld. Men det er nødvendigt for at sikre uskyldige mennesker mod at blive straffet.

Straffen for en forbrydelse kan eksempelvis være en bøde eller fængsel. I november 2018 var der over 3800 indsatte i danske fængsler og arresthuse. Formålet med straf er dels straffen i sig selv, så der er en sanktion mod kriminalitet. Og dels kan straf have et socialiserende sigte, så de kriminelle klædes på til at kunne bidrage positivt til samfundet.

En liberal retspolitik

I Liberal Alliance går vi ind for en liberal retspolitik. Det betyder, at det personlige ansvar står helt centralt i vores retsopfattelse. Det er derfor kun rimeligt, at kriminel adfærd fører til en rimelig straf for den skyldige – man må selv stå til ansvar for de forbrydelser, man har begået.

I dag er nogle straffe er desværre slet ikke hårde nok ift. forbrydelsens karakter. Det gælder særligt for vold, voldtægt, trusler og overgreb mod børn, hvorfor straffen for disse forbrydelser skal hæves. Vi skal også stoppe med at give strafferabat til folk, der begår kriminalitet gentagne gange. Det skal ikke mildne straffen, at man er seriekriminel.

Til gengæld skal der laves alternative straffe til små førstegangsforseelser. Det kan eksempelvis være vinduespudsning, rengøring eller lignende, hvis man har begået hærværk i den milde ende. Langtfra alle forbrydelser er så alvorlige, at det er nødvendigt med fængselsstraf.

Fjern unødvendige love

Der findes desværre en række love i Danmark, som ikke er hensigtsmæssige. Adfærd, som ikke er til skade for andre, bliver i mange tilfælde straffet unødigt. Det skal vi have gjort op med.

Det gælder bl.a. besiddelse af cannabis og andre stoffer til eget brug, som i dag er ulovligt. I Liberal Alliance går vi ind for, at man legaliserer cannabis og afkriminaliserer narkotika. Udover at give myndige borgere retten til at bestemme over sin egen krop, vil det også fjerne livsgrundlaget for mange kriminelle bander, som lever af at handle med stoffer.

Vi går også ind for at ændre rufferiparagraffen, som basalt set handler om, at staten ikke går ind for, at man bør kunne sælge sin egen krop. Den slags moraliserende lovgivning er vi imod. Vi vil sikre prostitueredes rettigheder, og så længe voksne mennesker frivilligt vælger at give seksuelle ydelser, skal det ikke sanktioneres fra statens side.

Afspil video