Regler for asyl

Asyl er den beskyttelse, som et land kan give til personer, der er forfulgt eller i fare i deres hjemland. Hvis en udlænding kommer til Danmark kan vedkommende søge om asyl ved først at udfylde et ansøgningsskema og derefter komme til samtale i Udlændingestyrelsen.

Det er dog ikke alle, som søger om asyl i Danmark, der får asyl. For at opnå det, skal man leve op til betingelserne i FN’s Flygtningekonvention. Det betyder helt konkret, at man 1) skal have en velbegrundet frygt for at blive forfulgt på grund af race, religion, nationalitet, eller andre tilhørsforhold og 2) befinder sig uden for det land, hvor man er statsborger.

Desuden kan man få midlertidig beskyttelse i Danmark, hvis man ikke personligt er forfulgt, men alligevel har brug for beskyttelse pga. vold, konflikt eller lignende i hjemlandet.

Stop for spontan asyl

Spontane asylansøgere er folk, der anmoder om at få asyl, når de står ved grænsen til Danmark eller allerede er i landet. De repræsenterer dermed en relativt ressourcerig gruppe af asylansøgere, som har haft økonomien, helbredet og kontakterne til at kunne komme til Danmark og søge om spontan asyl.

Det er Liberal Alliances politik, at asyl skal gives til de mennesker, der er mest i nød. Derfor vil vi afskaffe den spontane asyl, da den primært gives til mennesker, som er relativt ressourcerige og derfor har mindre brug for asyl sammenlignet med andre grupper som fx kvoteflygtninge.

Hvis man har formået at komme hele vejen til den danske grænse og ikke er flygtning har man mindre behov for asyl end mennesker, der er deciderede flygtninge og søger beskyttelse fra krig, konflikt og ødelæggelse. Men alligevel bruger vi via spontan asyl en masse ressourcer på disse relativt velstillede mennesker, hvilket betyder, at vi har færre ressourcer til de folk, der har mest brug for vores hjælp og beskyttelse.

Asyl til et begrænset antal kvoteflygtninge

En gruppe af mennesker, som til gengæld har mere brug for beskyttelse, er de såkaldte kvoteflygtninge, som er i udlandet og lever op til FN’s definition af flygtninge. Disse kvoteflygtninge har ofte ikke de ressourcer og muligheder, som folk, der kan søge spontan asyl, har.

Derfor mener vi i Liberal Alliance, at Danmark skal give asyl til et begrænset antal kvoteflygtninge, så vi hjælper mennesker i nød og samtidig har en stram udlændingepolitik, som tager vores problemer med integration af udlændinge alvorligt.

Ved at kanalisere ressourcer fra spontane asylansøgere til kvoteflygtninge kan vi derved gøre en større forskel for de mennesker i verden, der har allermest brug for vores beskyttelse i Danmark.

Bedre udviklingsbistand = færre asylansøgere

Spørgsmålet om asyl til udlændinge og udviklingsbistand til fattige lande kan ikke adskilles: mennesker flygter fra deres hjemlande og søger beskyttelse i udlandet, fordi der er uro, ustabilitet og intolerance i deres hjemland, hvilket i høj grad bunder i, at samfundet ikke har udviklet sig nok økonomisk og politisk.

Hvis vi gerne vil gribe fat om nældens rod og undgå, at flere mennesker finder det nødvendigt at søge asyl i Danmark, skal vi derfor skabe de bedste rammer for, at fattige lande udvikler sig og får etableret en retsstat, som respekterer menneskerettighederne og bekæmper kriminalitet.

Vi skal derfor målrette udviklingsbistanden, så den gør mest mulig gavn: Udviklingsbistanden skal ikke gå til symbolske projekter, der ikke har en egentlig effekt for verdens fattigste mennesker. Vi mener derfor ikke, at udviklingsbistanden skal kunne bruges på erhvervsstøtte, politiske partier og diverse image-kampagner. Den skal i stedet gå til at etablere en retsstat, ejendomsret og bedre betingelser for virksomheder og iværksættere i de fattige lande. Så vil færre skulle søge asyl.

Mere frihandel betyder færre asylansøgere

I sidste ende er det dog begrænset, hvor meget vi kan gøre med ulandsbistand alene. For at skabe bedre udviklingsmuligheder for fattige lande og få færre af deres borgere til at søge asyl, skal vi også have mere frihandel med disse lande. Handelspolitik kan ikke adskilles fra asylpolitik.

For frihandel er et af de bedste midler til på længere sigt at skabe stærkere økonomier i udviklingslandene. Ved at handle med hinanden bliver lande rigere ved at kunne sælge deres varer til udlandet og importere de goder, som de ikke selv kan eller er lige så gode til at producere. Når samfundet bliver rigere kommer der mere stabilitet, mindre konflikt og bedre levestandard for borgerne, og så vil færre være nødsaget til at søge asyl.

Vi skal derfor gøre hvad vi kan for at nedbryde toldmure og modarbejde protektionisme, som gør verden fattigere og betyder flere asylansøgere. Det betyder bl.a., at vi skal arbejde for at afskaffe EU’s landbrugsstøtte, som de facto er en protektionistisk ordning, der reducerer frihandel og skaber værre betingelser for udviklingen af de fattigste lande i verden.

Hjælp til ukrainske flygtninge

Liberal Alliance har ligesom de fleste andre partier tilsluttet sig aftalen om en særlov for flygtninge fra Ukraine, der er under angreb fra krigsforbryderen Putins russiske regime. Særloven giver ukrainske flygtninge straksadgang til uddannelse og arbejde i Danmark. Det gør den, fordi situationen ikke bare er akut for ukrainerne, men fordi vores erfaringer med ukrainere i Danmark er særdeles gode. Selv hvis et meget stort antal ukrainske flygtninge skulle komme til Danmark i den kommende tid, vil det være en udfordring, vi er klar til at løse, fordi vi selvfølgelig mener, at man i særdeleshed skal hjælpe flygtninge i nærområderne, og det omfatter for Danmark selvfølgelig Ukraine. Ukrainerne er velkomne til at blive huset her, indtil Ukraine igen er frit og kan genopbygges.