Liberal Alliances socialpolitik kæmper for mere frihed til alle borgere i Danmark – ikke mindst mennesker med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser. Frihed er en grundlæggende forudsætning for det gode liv. Derfor er det så afgørende for Liberal Alliance at sikre mest mulig frihed for alle.

For at leve et frit liv kan mennesker med funktionsnedsættelser have brug for hjælpemidler. Heldigvis bidrager den teknologiske udvikling til, at der kommer flere og flere hjælpemidler, og det skal vi udnytte og oplyse om. Uanset hvad behovet for hjælp er, mener Liberal Alliance,  at det skal være nemt og ubureaukratisk at tilegne sig de rette hjælpemidler. Det gælder også ved genbevilling, hvor Liberal Alliance gerne så, at man i højere udstrækning anvendte tro- og loveerklæringer.

Det er vigtigt at huske, at selvom to borgere har samme handicap, kan deres situationer være meget forskellige. Derfor skal man altid vurdere den enkelte borger individuelt og helhedsorienteret. Og man bør altid inddrage borgeren i videst muligt omfang.

Liberal Alliance ønsker, at borgere med opsparing skal have mulighed for at opgradere deres tilbud gennem egenbetaling, ligesom ledsagerordningen skal reformeres, så den ikke begrænser borgere, men tværtimod giver flere muligheder.

På samme måde ønsker Liberal Alliance en gennemgang af hjælperordningen (den såkaldte BPA-ordning), idet vi ønsker, at ordningen bredes ud og kan gælde for flere og i videre om- fang. Ordningen giver den enkelte borger mulighed for selv at ansætte sin hjælper og således agere arbejdsgiver. Det er et rigtig godt bud på, hvordan man kan sikre mere frihed for den enkelte, og derfor ønsker Liberal Alliance, at ordningen bredes ud.

Overordnet set mener Liberal Alliance, at mere fokus på frit valg for den enkelte, mindre bureaukrati og mere tillid i det offentlige samt fleksible tilbud kan skabe rammerne for det bedste liv, hvad enten man er et menneske med eller uden handicap. Derfor er disse elementer de vigtigste at kæmpe for politisk.

Liberal Alliance mener:

  • Borgerne skal sikres mere frihed – også for mennesker med handicap.
  • Fritvalgsordninger skal fremmes.
  • Bureaukratiet i det offentlige skal mindskes.
  • Tilliden mellem borger og system skal øges.
  • Hver eneste borger skal vurderes individuelt og og helhedsorienteret.
  • Ledsagerordningen skal reformeres.
  • BPA-ordningen skal udbredes.
  • Borgeren skal altid inddrages i sagsforløb.