Infrastruktur i Danmark

Infrastruktur er fundamentet under transporten i Danmark. Uden velfungerende veje, jernbaner, broer, lufthavne og anden infrastruktur ville vi ikke kunne transportere os fra A til B, hvorfor god og moderne infrastruktur er helt essentielt for at sikre borgernes levestandard og den økonomiske vækst.

Langt størstedelen af transporten i Danmark finder sted på vejene, og det er derfor også denne del af infrastrukturen, som har størst betydning for danske borgere. Ifølge Foreningen af Rådgivende Ingeniører er de statslige veje i en ”meget god” forfatning. Til gengæld har de kommunale veje det kun ”nogenlunde”.

Der er derfor behov for investeringer i infrastrukturen, hvis vejene i Danmark skal være af bedre kvalitet. Hvis infrastrukturen smuldrer, sætter det hele samfundet ud af kraft, hvorfor investeringer i infrastruktur er givet godt ud, hvis de giver et stort afkast for samfundet på længere sigt.

Investér mere i vigtig infrastruktur

Vi mener, at der er behov for en markant opprioritering af den danske infrastruktur. God infrastruktur er en forudsætning for mobilitet og økonomisk vækst, og derfor skal vi ikke acceptere, at der flere steder i landet er veje af meget ringe kvalitet og et vejnet, der ikke er udbygget tilstrækkeligt.

Det er derfor Liberal Alliances politik at afsætte flere ressourcer til at forbedre vejene i de kommuner, hvor vejene er i ringe forfatning, så borgere i hele Danmark kan transportere sig med færrest mulige forhindringer. Den enkelte kommune skal dog også være bedre til at prioritere ressourcer til bl.a. infrastruktur og undersøge, om der kan spares penge på unødig administration og bureaukrati, som kan finansiere dette.

Vi skal også have udbygget vejnettet, bl.a. med nye motorveje, tværgående motortrafikveje og omfartsveje omkring provinsbyerne. Disse dele af vores infrastruktur er helt centrale for at skabe gode transportmuligheder og sammenhængskraft i hele landet, men de bliver desværre slet ikke prioriteret nok i dag.

Fremtidens infrastruktur

Vi skal også blive bedre til at indtænke moderne teknologi, når vi investerer i og søsætter nye, infrastrukturelle projekter. Det gælder bl.a. udviklingen af ”intelligent trafikstyring”, hvor køretøjer kan udveksle information og data med selve infrastrukturen. Det kan gøre trafikken mere effektiv og mindske risikoen for ulykker.

Vi skal også have den teknologiske udvikling for øje, når det kommer til selvkørende køretøjer. Her skal vi fremadrettet fokusere på, at infrastrukturen kan skabe gode muligheder for, at førerløs transport kan finde sted så effektivt og problemfrit som muligt.

Endelig skal infrastrukturen tilpasses den grønne omstilling af transporten, som allerede er i fuld gang. Derfor skal vi bl.a. skabe mulighed for flere ladestandere til elbiler, som forurener og klimabelaster mindre end benzin- og dieselbiler. Selve infrastrukturen skal også være grønnere og smartere, så den ikke bidrager mere til forurening og global opvarmning end nødvendigt.

Fremtidens bil er en elbil

Flere og flere danskere kører i elbil frem for benzil- eller dieselbil. Det er på flere punkter godt for samfundet, at elbiler bliver mere udbredte: elbiler forurener ikke på vejene, de støjer ikke lige så meget som andre køretøjer, og de udleder ikke klimagasser som fx CO2.

Elbiler er dermed et vigtigt led i den grønne omstilling af transporten. Med flere elbiler på vejene kan vi få langt mindre luft- og støjforurening og mindre klimabelastning fra transportsektoren, hvilket vil være til gavn for både planeten og danskernes helbred.

Der er dog politisk fastsatte afgifter, som gør det mindre attraktivt for danskerne at købe en elbil. Det gælder især registreringsafgiften, som betyder, at der er 25 % i afgift op til de første 65.000 kr. af elbilens værdi, 85 % op til 202.200 kroner og 150 % af resten af prisen. Der er et fradrag for registreringsafgift på elbiler, som i 2021 er på 60 % men i 2030 kun vil være 20 %.

Afskaf registreringsafgiften – også for elbiler

Det er Liberal Alliances politik, at registreringsafgiften skal afskaffes. Det gælder også for elbiler, da registreringsafgiften gør det sværere for danskerne at få råd til en god elbil, som er grøn og ikke har lige så negativ en klimaeffekt som andre biler.

Ved at fjerne registreringsafgiften på elbiler kan vi stoppe med at straffe danskerne for at købe en elbil. Det er tudetosset at lægge afgifter på elbiler, når stort set alle partier i Folketinget gerne vil tilskynde danskerne til at købe en grøn elbil frem for en benzin- eller dieselbil. Her ser vi desværre blandt de røde partier, at målet om en stor stat og høje afgifter trumfer den grønne dagsorden.

Ved at fjerne registreringsafgiften for elbiler vil flere danskere begynde at køre i elbil, og det vil samfundet få gavn af i form af mindre forurening, mindre klimabelastning og bedre folkesundhed. At fjerne registreringsafgiften på elbiler er derfor en af bedste ting vi kan gøre, hvis vi vil have en effektiv, grøn omstilling.

Billigere elbiler betyder mere frihed og et rigere Danmark

Afskaffelse af registreringsafgiften er dog ikke kun godt for klimaet. Det vil også betyde, at alle danskere bedre kan få råd til at transportere sig rundt omkring i landet.

Registreringsafgiften betyder nemlig, at man i nogle tilfælde skal betale dobbelt så meget for sin elbil, som den er værd på markedet. Derfor kan mange folk ikke finde penge til at købe en elbil, hvilket giver dem mindre mulighed for at transportere sig til job, besøge bekendte m.m. – især hvis de bor uden for storbyen.

At fjerne registreringsafgiften vil dermed give den enkelte person og familie mere frihed og fleksibilitet i hverdagen til at transportere sig – tilmed på en grøn måde. Det øger livskvaliteten og vil være et boost til dansk økonomi, da mobiliteten i hele samfundet vil blive forbedret.

Offentlig transport i Danmark

En stor del af transporten i Danmark er offentlig transport. Offentlig transport er enten helt eller delvist finansieret af det offentlige, hvilket betyder, at borgerne kan benytte transporten til nedsatte priser.

Det betyder dog ikke, at den offentlige transport er ”gratis” for borgerne. Vi finansierer nemlig selv den offentlige transport via skatten, hvilket er en af årsagerne til, at Danmark har et så højt skattetryk.

Danskerne får også relativt lidt ud af støtten til den offentlige transport, da der ikke særligt meget konkurrence og relativt få transportudbydere. Modsat på et frit marked er der derfor ikke samme incitament til at give danskerne en så god og billig transport som muligt.

Opbryd monopoler i offentlig transport

Monopoler inden for offentlig transport er til stor skade for borgerne og det danske samfund. Nogle få aktører dominerer og får ofte gavmild støtte fra staten, og det har skabt nogle monopoler som fx DSB på transportområdet, som skader konkurrencen og betyder dyrere og mere ineffektiv transport for danskerne.

For hvis den offentlige transport er uden konkurrence og har magtfulde monopoler er der ikke de markedsmekanismer, som belønner gode udbydere og får dårlige udbydere til at gå konkurs. DSB og andre inden for offentlig transport får støtte fra statskassen, lige meget hvor dårlig en service de leverer til borgerne. DSB fungerer derfor langtfra optimalt, som vi har set i fx IC4-sagen.

Det er af den grund langt dyrere at køre med tog end det behøver at være, og de mange skandaler i DSB viser tydeligt, at der er brug for nytænkning og konkurrence inden for offentlig transport, herunder på togområdet. Vi mener derfor, at kontrakten med DSB bør opsiges hurtigst muligt.

Skab fremtidens offentlige transport

Når vi ser på den offentlige transport, vi har i dag, er der mildt sagt plads til forbedring. Mens andre lande har hurtigtog (fx TGV i Frankrig) og ”intelligent trafik” (fx i Singapore), må vi i Danmark nøjes med ofte forældet, offentlig transport, som hverken kører til tiden eller udnytter de teknologiske muligheder tilstrækkeligt.

På lidt længere sigt skal vi derfor være langt bedre til fra politisk hold at fremme offentlig transport, som har et højere teknologisk niveau, er grønnere for klimaet og hurtigt kan transportere danskerne fra A til B. Det skal primært ske ved at opprioritere forskning og bløde op for reguleringen på transportområdet, så flere aktører kan komme ind og skabe bedre transport for danskerne.

Den forældede, offentlige transport, som vi har i dag, er slet ikke vores samfund værdigt og spilder danskernes tid. Det hæmmer livskvaliteten for den enkelte og gør hele samfundet fattigere, end det behøver at være. At prioritere bedre og mere moderne, offentlig transport er derfor en investering, som kan være til stor gavn for Danmark på længere sigt.

Transportpolitik for fremtidens Danmark

Transport og infrastruktur i Danmark

Vores samfund og økonomi er afhængigt af, at der er god infrastruktur og velfungerende transport, så danskerne kan komme fra A til B så hurtigt, effektivt og billigt som muligt. Gode transportmuligheder øger mobiliteten, hvilket fremmer den økonomiske vækst og giver danskerne mere tid i hverdagen.

Langt størstedelen af transporten af personer i Danmark – over 90 % – foregår på vejene. Den mest populære transportform er via køretøj: der er over 3 mio. køretøjer registreret i Danmark, og heraf er 2,5 mio. personbiler. Danskerne er også relativt glade for at køre i tog: i 2020 var der over 201 mio. passagerer på det danske jernbanenet.

En stor del af transporten i Danmark er kollektiv transport og finansieres derfor helt eller delvist af det offentlige. Det betyder, at danskerne kan benytte den kollektive transport til nedsatte priser. Til gengæld betaler danskerne til den kollektive transport via skatten, og der er oftest meget lidt konkurrence og få udbydere inden for kollektiv transport.

Opgør med transportmonopoler

Den kollektive transport i Danmark er utroligt dyr og ineffektiv. Det skyldes især, at der ikke er nok konkurrence: Nogle få aktører dominerer og får ofte gavmild støtte fra staten, og det har skabt nogle monopoler på transportområdet, som betyder dyrere transport for danskerne.

Det er derfor afgørende, at vi får gjort op med monopoldannelsen for transport. Der skal skabes plads til, at nye aktører kan komme ind, så der kommer mere konkurrence. Det vil gøre transporten billigere og give borgerne en bedre og mere effektiv transport.

Det er især vigtigt ift. togdrift, hvor der er brug for at udfordre DSB’s dominans. Det er langt dyrere at køre med tog end det behøver at være, og de mange skandaler i DSB viser tydeligt, at der er brug for nytænkning og konkurrence på togområdet. Derfor er det Liberal Alliances politik, at kontrakten med DSB bør opsiges hurtigst muligt.

Afspil video

Fremtidens transport

Når vi skal investere i transport og infrastruktur er det helt afgørende, at vi bruger pengene, så der er størst muligt samfundsøkonomisk afkast på længere sigt. Det er derfor vigtigt, at staten udvider motorvejsnettet de steder, hvor det giver mest samfundsmæssig mening, og at vi understøtter de store bro- og tunnelprojekter, som er nødvendige for at sikre en moderne og velfungerende infrastruktur.

Vi skal også tage langt mere hensyn til den hastige, teknologiske udvikling i transport, når vi foretager investeringer. Det gælder bl.a. fremkomsten af førerløse biler og busser, droner og andre nye transportformer, som vil få stor betydning for fremtidens transport. Vi skal løbende tilpasse lovgivningen, så den tager højde for fremtidig teknologi.

Endelig er det vigtigt at give alle danskere bedre mulighed for god og hurtig transport, så vi sikrer langt bedre mobilitet i fremtidens Danmark. Derfor foreslår vi at fjerne registreringsafgiften, så flere danskere kan få råd til en bil. Vi vil også sænke benzin- og dieselafgiften, så folk med lang transporttid til arbejde o.a. har råd til at transportere sig.