Infrastruktur i Danmark

Infrastruktur er fundamentet under transporten i Danmark. Uden velfungerende veje, jernbaner, broer, lufthavne og anden infrastruktur ville vi ikke kunne transportere os fra A til B, hvorfor god og moderne infrastruktur er helt essentielt for at sikre borgernes levestandard og den økonomiske vækst.

Langt størstedelen af transporten i Danmark finder sted på vejene, og det er derfor også denne del af infrastrukturen, som har størst betydning for danske borgere. Ifølge Foreningen af Rådgivende Ingeniører er de statslige veje i en ”meget god” forfatning. Til gengæld har de kommunale veje det kun ”nogenlunde”.

Der er derfor behov for investeringer i infrastrukturen, hvis vejene i Danmark skal være af bedre kvalitet. Hvis infrastrukturen smuldrer, sætter det hele samfundet ud af kraft, hvorfor investeringer i infrastruktur er givet godt ud, hvis de giver et stort afkast for samfundet på længere sigt.

Investér mere i vigtig infrastruktur

Vi mener, at der er behov for en markant opprioritering af den danske infrastruktur. God infrastruktur er en forudsætning for mobilitet og økonomisk vækst, og derfor skal vi ikke acceptere, at der flere steder i landet er veje af meget ringe kvalitet og et vejnet, der ikke er udbygget tilstrækkeligt.

Det er derfor Liberal Alliances politik at afsætte flere ressourcer til at forbedre vejene i de kommuner, hvor vejene er i ringe forfatning, så borgere i hele Danmark kan transportere sig med færrest mulige forhindringer. Den enkelte kommune skal dog også være bedre til at prioritere ressourcer til bl.a. infrastruktur og undersøge, om der kan spares penge på unødig administration og bureaukrati, som kan finansiere dette.

Vi skal også have udbygget vejnettet, bl.a. med nye motorveje, tværgående motortrafikveje og omfartsveje omkring provinsbyerne. Disse dele af vores infrastruktur er helt centrale for at skabe gode transportmuligheder og sammenhængskraft i hele landet, men de bliver desværre slet ikke prioriteret nok i dag.

Fremtidens infrastruktur

Vi skal også blive bedre til at indtænke moderne teknologi, når vi investerer i og søsætter nye, infrastrukturelle projekter. Det gælder bl.a. udviklingen af ”intelligent trafikstyring”, hvor køretøjer kan udveksle information og data med selve infrastrukturen. Det kan gøre trafikken mere effektiv og mindske risikoen for ulykker.

Vi skal også have den teknologiske udvikling for øje, når det kommer til selvkørende køretøjer. Her skal vi fremadrettet fokusere på, at infrastrukturen kan skabe gode muligheder for, at førerløs transport kan finde sted så effektivt og problemfrit som muligt.

Endelig skal infrastrukturen tilpasses den grønne omstilling af transporten, som allerede er i fuld gang. Derfor skal vi bl.a. skabe mulighed for flere ladestandere til elbiler, som forurener og klimabelaster mindre end benzin- og dieselbiler. Selve infrastrukturen skal også være grønnere og smartere, så den ikke bidrager mere til forurening og global opvarmning end nødvendigt.