Hvad er landbrugsstøtten?

Landbrugsstøtten er økonomisk støtte fra EU til landmænd i EU-lande. Danske landmænd modtager over 7 mia. kroner i landbrugsstøtte, svarende til ca. 2.800 kr. pr. hektar. De EU-lande, der modtager mest landbrugsstøtte, er Frankrig, Spanien og Tyskland.

Landbrugsstøtten i EU blev til, fordi Europa under 2. verdenskrig oplevede mangel på fødevarer. For at undgå en gentagelse af dette, ville man gøre Europa selvforsynende og give Europas borgere bedre mulighed for at få råd til fødevarer. Det mundede ud i den fælles, europæiske landbrugspolitik i 1962, som vi stadig har i dag i form af landbrugsstøtte fra EU.

Landbrugsstøtten er faldet meget over tid og er i dag på mindre end det halve af hvad den var i 1986, korrigeret for inflation. Det skyldes især, at landbrugsstøtten i dag udgør en meget mindre del af det samlede EU-budget. Trods dette udgør landbrugsstøtten stadig en stor del af landmændenes indtjening. I Danmark udgør EU’s landbrugsstøtte næsten 10 pct. af landmændenes omsætning.

Afskaf landbrugsstøtten

Vi mener i Liberal Alliance, at landbrugsstøtten skal afskaffes. For det første fordi den situation, vi stod i under 2. verdenskrig med manglende fødevarer, slet ikke er aktuel i dag. Vi kan importere fødevarer fra det globale marked, og landbrugssektoren er blevet meget mere produktiv med ny teknologi som fx vertical farming. Med andre ord bør vi ikke bekymre os for at mangle fødevarer, hvorfor der ikke er grund til, at EU giver subsidier til landbruget.

Ved at afskaffe landbrugsstøtten, kan vi også skabe bedre vilkår for udviklingslande. For det er sværere for landmænd i fattigere samfund at konkurrere med EU-landmænd, når priserne på EU-fødevarer er kunstigt lave grundet landbrugsstøtten. Landbrugsstøtten medfører også ekstra produktion af fødevarer, som eksporteres uden for EU til kunstigt lave priser, og denne ”eksport dumping” har især negative konsekvenser for landmænd i udviklingslande, som ikke kan tjene lige så mange penge og udvikle samfundet, når fødevarer fra EU dominerer på markedet.

Endelig er det ikke fair over for danske skatteydere, at de skal være med til at finansiere en dyr landbrugsstøtte. Det ville være langt bedre, hvis EU-landmænd kunne konkurrere på markedsvilkår uden at være afhængige af EU-subsidier. Det vil give borgerne mulighed for at beholde flere af deres egne penge og give landmænd større incitament til at innovere og øge produktiviteten, hvilket kommer alle borgere til gavn.

Kan danske landmænd klare sig uden landbrugsstøtte?

Landbrug udgør en relativt stor del af dansk økonomi, og danske landmænd producerer fødevarer af høj kvalitet, med god dyrevelfærd og lille klimapåvirkning – til stor gavn for både danskerne og resten af verden. Flere er derfor bange for, at vi risikerer at ødelægge dansk landbrug, hvis landbrugsstøtten fjernes.

Danske landmænd vil dog ikke blive stillet dårligere end andre EU-landmænd, hvis vi afskaffer landbrugsstøtten for alle EU-lande. Derfor skal vi arbejde internt i EU for at få mindsket og ultimativt afskaffet EU’s landbrugsstøtte.
Uden landbrugsstøtte vil danske landmænd også have større incitament til at forbedre deres produkter og innovere, hvilket vil betyde bedre fødevarer til borgerne og mulighed for større markedsandele til danske landmænd.

Vi mener kort sagt, at danske landmænd er så dygtige og kompetente og skaber produkter, der er så efterspurgte i resten af verden, at de sagtens kan klare sig uden subsidier fra EU. Men de skal selvfølgelig stilles på lige fod med resten af EU’s landmænd, hvorfor landbrugsstøtten skal afskaffes for samtlige EU-lande.

Liberal Alliance vil arbejde for, at landbrugserhvervet får friheden til at arbejde under ansvar tilbage, og at landbrugets konkurrenceevne styrkes. Dansk fødevareproduktion har høj kvalitet i forhold til produktionen på verdensmarkedet, men på grund af de ringe konkurrencevilkår er erhvervet fortsat udfordret. Det er Liberal Alliances opfattelse, at dansk landbrug kan skabe væsentligt højere indtjening uden at øge miljøbelastningen. Det kræver en målrettet indsats, et opgør med kontrolregimet og lettelse af skatter og afgifter.

Da vi i sin tid stemte os ind i EF, var det bl.a. med det formål at sikre dansk landbrugs konkurrencevilkår. I dag kan vi konstatere, at væksten er gået i stå, og at mange arbejdspladser i såvel primær- som sekundærproduktionen rykker til udlandet. Vi kan desuden konstatere, at detailreguleringen og bureaukratiet er ved at tage den sidste rest af frihed ud af et selvstændigt og stolt erhverv, og at EU-lovgivning fortolkes og implementeres strengere i Danmark end i vores nabolande. Det er hverken holdbart eller rimeligt.

Det er heller ikke rimeligt, at staten prøver at styre vores forbrug af fødevarer gennem moraliserende forbud og afgifter som f.eks. kødfrie dage og den eksisterende sukkerafgift. Det vil Liberal Alliance gøre op med.

Liberal Alliance mener:

  • Dansk landbrugs konkurrenceevne skal styrkes, så danske landmænd konkurrerer på lige vilkår med landmænd i det øvrige EU. Der skal derfor gøres op med overimplementeringen af EU-regler.
  • Landbrugets beskatning skal lettes – dels på beskatningen af produktions- jord og dels ved afskaffelse af bo- og arveafgifter ved generationsskifte.
  • EU’s landbrugsstøtte bør afvikles. Indtil landbrugsstøtten er væk, bør dansk landbrug dog ikke stilles ringere end de øvrige EU-landes landbrug.
  • Der skal gennemføres en evaluering af, om miljøkontrollens organisering efter kommunalreformen fungerer hensigtsmæssigt, og det skal overvejes, om miljøkontrollen med fordel kan udliciteres.
  • Danske forbrugeres frihed til at træffe egne forbrugsvalg skal respekteres ved at afvikle afgifter som f.eks. sukkerafgiften. Forslag om forbud mod bestemte fødevarer bør på det skarpeste afvises.
  • Danmarks Naturfredningsforening skal have præcis samme status som andre i forbindelse med klagesager.
  • Produktion af hamp og cannabis skal tillades i den danske fødevareklynge.
Liberal Alliances miljøpolitik

Det er vigtigt, at vi har en god beskyttelse af vores miljø i Danmark. Det er afgørende for at bevare og udvikle vores natur, skabe gode betingelser for biodiversitet, beskytte vores luft og grundvand m.m. Et sundt miljø er kort sagt nødvendigt for, at vi kan have et godt og velfungerende samfund.
Derfor er det godt, at Danmark sammenlignet med resten af verden har meget høje miljøstandarder. Målt på bl.a. miljøsundhed og beskyttelse af økosystemet ligger vi helt i top.

Men der er stadig meget, der kan forbedres. Naturpleje, bekæmpelse af forurening og teknologisk udvikling skal prioriteres mere end symbolsk miljølovgivning, og vi skal have en fornuftig miljøpolitik, som lægger færrest mulige byrder på virksomheder og borgere.

Biodiversitet

Der er ufatteligt lidt ”rigtig” natur tilbage i Danmark. Vi har udnyttet næsten alt jord til at mennesker kan bo der, eller til at der kan drives landbrug. Begge dele har været vigtig for Danmarks velstand. Et effektivt landbrug er afgørende for vores land. Ikke nok med at det skaber vækst og beskæftigelse, så er det også grundstenen i hvad vi er som danskere. Vi er alle rundet af en stærk landbrugskultur. Det har dog også haft sin pris. Biodiversiteten er under pres. Arter uddør. Bierne forsvinder.

Det er på tide at vi giver noget tilbage til naturen. Noget af det bedste vi kan gøre for naturen er at lade den udfolde sig på naturens egne præmisser. Uden unødig menneskelig indblanding.

Der er masser af plads i Danmark til både vild natur og et effektivt landbrug. Eksempelvis råder staten over 200.000 ha. skov, hvor staten i konkurrence med private driver skovbrug. Det mener Liberal Alliance er et oplagt sted at starte. Omlæg det til fri og vild natur – naturligvis med fri adgang for borgerne, og stop den unfair konkurrence med de private skovejere.

Bedre vilkår for landbruget og fiskeri

Vi skal stoppe overimplementeringen af EU’s miljølovgivning, så den ikke bliver mere kompliceret end nødvendigt. Vi kan sagtens have en ambitiøs miljøpolitik uden at skabe dårlige vilkår for vores virksomheder med overimplementering. På den måde kan Danmark være et eksempel til efterfølgelse og overbevise andre lande om at føre en mere ambitiøs miljøpolitik.

Denne overimplementering går bl.a. ud over landbruget i Danmark, som skal leve op til strengere lovgivning end de andre EU-lande. Det skader konkurrencekraften for dansk landbrug, hvilket er skidt, for dansk landbrug producerer fødevarer af meget høj kvalitet med minimal miljø- og klimapåvirkning og god dyrevelfærd sammenlignet med resten af verden. Derudover er landbruget en vigtig del af dansk eksport og økonomi.

Vi mener også i Liberal Alliance, at EU’s landbrugsstøtte skal afskaffes. Landbrugsstøtten er en forældet og protektionistisk ordning, som betyder dyrere fødevarer for Europa og Danmark og skader frihandlen i verden. EU’s landbrugsstøtte skal ikke bare afskaffes i Danmark, men i hele EU, så danske landmænd ikke stilles værre end deres europæiske konkurrenter.

Vi skal også skabe langt bedre vilkår for dansk fiskeri. Fisk er en sund og relativt klimavenlig fødevare, som desværre er under pres fra bl.a. overfiskeri. Derfor skal vi prioritere fiskeriet ved at muliggøre produktion i både fersk- og saltvand, til havs og til lands og med den nyeste og bedste teknologi. Vi skal bruge innovative løsninger og udvikling af teknologi til at gøre dansk fiskeri grønnere og mere rentabelt, så vores fiskere står endnu stærkere i fremtiden.