Liberal Alliance
9. februar 2023

Kære Mette Frederiksen

FE-sagen har afstedkommet stor offentlig debat og slidt på tilliden til vores efterretningstjenester og det politiske system.

Vi har noteret os, at regeringen den 6. februar meddelte, at den ønsker sagen undersøgt, men i et afgrænset omfang, og med en tidsfrist således, at der skal afgives beretning senest seks måneder efter, at kommissionen er nedsat. I regeringsgrundlaget lægges der op til at nedsætte en undersøgelseskommission i regi af Justitsministeriet, der udelukkende skal fokusere på selve hjemsendelsen af ledende medarbejdere i FE. Efter afslutningen af retssagen mod Lars Findsen vil regeringen så vurdere, om resten af forløbet også skal undersøges.

Nedenstående ni partier vil foreslå en anden tilgang, og vi håber at kunne opnå enighed med regeringen om følgende tilgang, så vi kan vise en samlet politisk tilgang og opbakning til vores efterretningstjenester:

Første undersøgelse
For ikke yderligere at sætte befolkningens og politikernes tillid på prøve opfordrer vi regeringen til at overlade den pågældende undersøgelse om hjemsendelse af ledende medarbejdere i FE til Folketinget og Granskningsudvalget. Vi opfordrer i den forbindelse også til, at den første undersøgelse udvides til at belyse forløbet til og med beslutningen om at foretage aflytning af Lars Findsen.

Vi foreslår denne alternative tilgang af følgende grunde:

For det første mener vi principielt, at undersøgelsen ligger bedst, mest uvildigt og uafhængigt hos den lovgivende magt, da det er den udøvende magt, herunder Justitsministeriet, der vil være genstand for selve undersøgelsen. Vi ved af gode grunde ikke, om der på nogen måde er varetaget usaglige hensyn under forløbet, men vi mener principielt, at alle står sig bedst ved, at der ikke kan rejses tvivl om, hvorvidt der foreligger inhabilitet ved kommissionens nedsættelse, herunder afgrænsningen af offentlighed under både afhøringerne og i den endelige rapport.

For det andet finder vi, at når nu regeringen har besluttet, at der skal igangsættes en undersøgelse, så bør kommissionen principielt ikke være begrænset i sin undersøgelse, så længe den ikke kompromitterer retssagen.

En undersøgelseskommission under Folketingets Granskningsudvalg vil som udgangspunkt have en tidsramme på et år. Dette er et længere forløb end ved en afgrænset undersøgelse, som regeringen foreslår, men fordi vi med en undersøgelseskommission samtidig ønsker at udvide rammerne undersøgelsen, må opgaven derfor blive mere tidskrævende. Det, synes vi, er nødvendigt i denne sag.

Eventuel opfølgende undersøgelse:
Ligesom regeringen forbeholder vi os ret til senere at vurdere behovet for en yderligere undersøgelse, når vi kender resultatet af retssagen mod Lars Findsen, og vi håber også her at kunne opnå enighed med regeringen om en fælles tilgang, så vores efterretningstjenester kan opnå størst mulig stabilitet, troværdighed og opbakning fra et samlet folketing.

Vi håber derfor, at regeringen vil lytte til vores anmodning, så vi i fællesskab kan få belyst sagen og sikret uafhængighed i undersøgelsen.

Med venlig hilsen

Pia Olsen Dyhr, SF
Inger Støjberg, Danmarksdemokraterne
Alex Vanopslagh, Liberal Alliance
Søren Pape Poulsen, Det Konservative Folkeparti
Mai Villadsen, Enhedslisten
Martin Lidegaard, Radikale Venstre
Lars Boje Mathiesen, Nye Borgerlige
Franciska Rosenkilde, Alternativet
Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti