Liberal Alliance vil fastholde et højt fagligt begrundet niveau af natur- og grundvandsbeskyttelse, miljøregulering og ressourceeffektivitet i Danmark, men med væsentlige effektiviseringer i det offentlige tilsyn og administration bl.a. ved hjælp af afbureaukratisering og udlicitering af tilsynsopgaver, sagsbehandling mm.

Der skal sikres en balance mellem benyttelse og beskyttelse, men naturen og miljøet forbedres ikke af at blive målt, vejet og administreret. En effektivisering vil frigøre midler, der kan omprioriteres til naturpleje, miljøforbedringer og forureningsbekæmpelse i Danmark samt til forskning og teknologiudvikling inden for disse områder.

Den danske regulering inden for natur, miljø og ressourcer skal følge EU’s regler og direktiver og undgå de eksempler på udviklingshæmmende overimplementering, der eksisterer i dag.

Danmarks førertrøje på miljøområdet skal udnyttes til at øge eksporten og til at påvirke myndighederne og borgerne i vores nabolande til – i ligeså høj grad som i Danmark – at tage ansvar for påvirkning af vores fælles økosystem. Samtidig skal miljøindsatsen varetages på en måde, så der altid opnås størst mulig effekt på natur og miljø og færrest mulige byrder på erhvervslivet såvel som privatpersoner. Det vil ofte betyde individuelle og differentierede målrettede løsninger dér, hvor behovet for mennesker og miljø er størst.

Liberal Alliance mener:

  • Natur- og miljøindsatsen skal målrettes de områder, som markedet ikke selv kan regulere – som f.eks. biodiversitet – og altid bygge på et uvildigt fagligt og dokumenteret grundlag samt nyeste teknologiske løsninger.
  • Myndighedspåbud på miljøområdet skal udelukkende udstedes, såfremt der kan dokumenteres en egentlig miljøeffekt.
  • Der skal iværksættes en kvalitetskontrol af alle offentlig støtteordninger og hele afgiftsstrukturen med fokus på konkurrenceforvridende effekter og den reelle virkning på miljøet.
  • Der skal også gøres op med kommunernes (og andre offentlige institutioners) uheldige dobbeltroller som f.eks. både aktør og myndighed på affaldsområdet eller naturforvalter og kommerciel skovejer.
  • Der bør tages indledende skridt frem mod indførelse af offentlige indkøbsprincipper med fokus på totaløkonomi og livscyklusvurdering af miljøeffekten, og hvor både indkøbspris, driftsomkostninger og udgifter til bortskaffelse/genanvendelse medtages i den samlede vurdering. Det offentlige skal med andre ord foretage en samlet vurdering ved indkøb og ikke altid foretage indkøb til den umiddelbart billigste indkøbspris, men også vurdere f.eks. strømforbrug i levetiden og udgifter til bortskaffelse.
  • Kræver natur- og miljøindsatsen indgreb i den private ejendomsret, skal dette altid ske mod fuld erstatning.
  • Der skal indføres krav til alle myndigheder om løbende evaluering og revurdering af bagatelniveauer og grænseværdier i miljøreguleringen og evt. indføres et standardprincip om solnedgangsklausuler for al national særlovgivning på natur- og miljøområdet.