Liberal Alliance
9. februar 2023

Kære Mette Frederiksen

FE-sagen har afstedkommet stor offentlig debat og slidt på tilliden til vores efterretningstjenester og det politiske system.

Vi har noteret os, at regeringen den 6. februar meddelte, at den ønsker sagen undersøgt, men i et afgrænset omfang, og med en tidsfrist således, at der skal afgives beretning senest seks måneder efter, at kommissionen er nedsat. I regeringsgrundlaget lægges der op til at nedsætte en undersøgelseskommission i regi af Justitsministeriet, der udelukkende skal fokusere på selve hjemsendelsen af ledende medarbejdere i FE. Efter afslutningen af retssagen mod Lars Findsen vil regeringen så vurdere, om resten af forløbet også skal undersøges.

Nedenstående ni partier vil foreslå en anden tilgang, og vi håber at kunne opnå enighed med regeringen om følgende tilgang, så vi kan vise en samlet politisk tilgang og opbakning til vores efterretningstjenester:

Første undersøgelse
For ikke yderligere at sætte befolkningens og politikernes tillid på prøve opfordrer vi regeringen til at overlade den pågældende undersøgelse om hjemsendelse af ledende medarbejdere i FE til Folketinget og Granskningsudvalget. Vi opfordrer i den forbindelse også til, at den første undersøgelse udvides til at belyse forløbet til og med beslutningen om at foretage aflytning af Lars Findsen.

Vi foreslår denne alternative tilgang af følgende grunde:

For det første mener vi principielt, at undersøgelsen ligger bedst, mest uvildigt og uafhængigt hos den lovgivende magt, da det er den udøvende magt, herunder Justitsministeriet, der vil være genstand for selve undersøgelsen. Vi ved af gode grunde ikke, om der på nogen måde er varetaget usaglige hensyn under forløbet, men vi mener principielt, at alle står sig bedst ved, at der ikke kan rejses tvivl om, hvorvidt der foreligger inhabilitet ved kommissionens nedsættelse, herunder afgrænsningen af offentlighed under både afhøringerne og i den endelige rapport.

For det andet finder vi, at når nu regeringen har besluttet, at der skal igangsættes en undersøgelse, så bør kommissionen principielt ikke være begrænset i sin undersøgelse, så længe den ikke kompromitterer retssagen.

En undersøgelseskommission under Folketingets Granskningsudvalg vil som udgangspunkt have en tidsramme på et år. Dette er et længere forløb end ved en afgrænset undersøgelse, som regeringen foreslår, men fordi vi med en undersøgelseskommission samtidig ønsker at udvide rammerne undersøgelsen, må opgaven derfor blive mere tidskrævende. Det, synes vi, er nødvendigt i denne sag.

Eventuel opfølgende undersøgelse:
Ligesom regeringen forbeholder vi os ret til senere at vurdere behovet for en yderligere undersøgelse, når vi kender resultatet af retssagen mod Lars Findsen, og vi håber også her at kunne opnå enighed med regeringen om en fælles tilgang, så vores efterretningstjenester kan opnå størst mulig stabilitet, troværdighed og opbakning fra et samlet folketing.

Vi håber derfor, at regeringen vil lytte til vores anmodning, så vi i fællesskab kan få belyst sagen og sikret uafhængighed i undersøgelsen.

Med venlig hilsen

Pia Olsen Dyhr, SF
Inger Støjberg, Danmarksdemokraterne
Alex Vanopslagh, Liberal Alliance
Søren Pape Poulsen, Det Konservative Folkeparti
Mai Villadsen, Enhedslisten
Martin Lidegaard, Radikale Venstre
Lars Boje Mathiesen, Nye Borgerlige
Franciska Rosenkilde, Alternativet
Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti

Liberal Alliance
5. januar 2023

Posterne til Folketingets udvalg og deres formandskaber blev den 3. januar fordelt, og her fik 13 af Liberal Alliances folketingsmedlemmer tildelt poster i en lang række af udvalgene. I Liberal Alliance glæder vi os over at være repræsenteret og få indflydelse i udvalg, som varetager vigtige politiske områder.

Liberal Alliances gruppeformand, Ole Birk Olesen, ser frem til at han og medlemmerne af partiets folketingsgruppe begynder udvalgsarbejdet:

”Liberal Alliances fremgang ved valget bliver nu også afspejlet i tildelingen af udvalgsposter og omsat til indflydelse. Vi vil bruge den indflydelse til at præge politikken i udvalgene i en liberal retning.”

Af formandsposter er Steffen Larsen blevet formand for Retsudvalget, Henrik Dahl er udnævnt til næstformand for Udenrigspolitisk Nævn, Lars-Christian Brask er næstformand for Erhvervsudvalget, Katrine Daugaard er næstformand for Socialudvalget, Jens Meilvang er næstformand for Transportudvalget og Sólbjørg Jakobsen er udnævnt til næstformand for Ligestillingsudvalget.

Derudover har medlemmerne af Liberal Alliances folketingsgruppe fået tildelt poster i denne række af udvalg:

Ole Birk Olesen:
Udvalget for Forretningsordenen
Finansudvalget
Miljø- og Fødevareudvalget
Udvalget for Valgs Prøvelse

Sólbjørg Jakobsen:
Beskæftigelsesudvalget
Færøudvalget
Grønlandudvalget
Ligestillingsudvalget
Retsudvalget
Skatteudvalget

Steffen Larsen:
Beskæftigelsesudvalget
Epidemiudvalget
Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Retsudvalget
Udlændinge- og Integrationsudvalget

Helena Artmann Andresen:
Boligudvalget
Børne- og Undervisningsudvalget
Sundhedsudvalget
Udlændinge- og Integrationsudvalget

Steffen Frølund:
Boligudvalget
Erhvervsudvalget
Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Skatteudvalget

Sandra Elisabeth Skalvig:
Europaudvalget
Indfødsretsudvalget
Ligestillingsudvalget
Uddannelses- og Forskningsudvalget
Medlem af udvalget for Digitalisering og IT

Carsten Bach:
Forsvarsudvalget
Færøudvalget
Grønlandudvalget
Miljø- og Fødevareudvalget
Udenrigsudvalget
Udvalget for Landdistrikter og Øer

Katrine Daugaard:
Kirkeudvalget
Kulturudvalget
Socialudvalget
Ældreudvalget

Jens Meilvang:
Indenrigsudvalget
Transportudvalget
Udvalget for Landdistrikter og Øer

Alexander Ryle:
§71-udvalget
Europaudvalget
Forsvarsudvalget
Socialudvalget
Udvalget for digitalisering og IT

Lars-Christian Brask:
Erhvervsudvalget
Indenrigsudvalget
Transportudvalget

Louise Brown:
Epidemiudvalget
Kulturudvalget
Sundhedsudvalget

Henrik Dahl:
Børne- og Undervisningsudvalget
Kirkeudvalget
Kontaktudvalget for Det Tyske Mindretal
Uddannelses- og Forskningsudvalget
Udenrigspolitisk Nævn
Udenrigsudvalget

Liberal Alliance
5. januar 2023

Bettina Eriksen, som har været byrådsmedlem for Venstre i Kerteminde Kommune, skifter nu til Liberal Alliance.

Liberal Alliance har fornøjelsen af at byde endnu et nyt byrådsmedlem velkommen i partiet. Bettina Eriksen er det fjerde byrådsmedlem, der i de seneste fire måneder har meldt sig under Liberal Alliances faner.

Vi savner en klar liberal borgerlig stemme i Kerteminde Kommune, der vil forpligte sig på ikke at pege på en socialdemokratisk borgmester, og det har vi nu taget konsekvensen af, lyder Bettina Eriksens begrundelse for skiftet.

Bettina har været medlem af byrådet siden kommunalvalget i november 2021, og hun er næstformand for kommunens Erhvervs- og vækstudvalg samt medlem af Plan- og teknikudvalget. Bettina arbejder til dagligt som administrerende direktør i virksomheden Stratos AI, og derudover er hun bestyrelsesmedlem i Kertemindes forsyningsselskab.

Storkredsformand for Liberal Alliance i Fyns Storkreds, Camilla Silfverberg, glæder sig over, at Liberal Alliance nu bliver repræsenteret Kertemindes Byråd:

Vi er meget glade for at byde Bettina velkommen i Liberal Alliance. Vi har i de seneste år arbejdet for, at partiets lokale repræsentation skal styrkes, og med en kompetent kommunalpolitiker som Bettina kommer Liberal Alliance til at stå langt stærkere i Kerteminde Kommune.

For kontakt og interview:
Bettina Eriksen (2423 7530)
Mads Strange, rådgiver i Liberal Alliance (6162 3526)

Liberal Alliance
8. december 2022

Det bliver Ole Birk Olesen, som skal være gruppeformand for Liberal Alliances nye og meget større folketingsgruppe. LA gik ved folketingsvalget frem fra 3 til 14 medlemmer, som nu har valgt Ole Birk Olesen som gruppens formand. Alex Vanopslagh er Liberal Alliances politiske leder og
partiformand.

Ole Birk Olesen blev første gang valgt til Folketinget for Liberal Alliance i 2011, og han er siden blevet genvalgt til Folketinget alle tre gange, der har været valg. Han fungerede under VLAKregeringen fra 2016-2019 som transport-, bygnings- og boligminister og var også gruppeformand for Liberal Alliance i den forgangne valgperiode.

Ole Birk Olesen lægger vægt på, at det politiske arbejde i en folketingsgruppe er en holdindsats.

”Partipolitik for LA i Folketinget handler om, at hvert enkelt gruppemedlem skal begynde arbejdsdagen med at tænke på, hvad man kan gøre af gode ting for at fremme den liberale sag i dag. Det skal man gøre på en måde, så både man selv og resten af partiets folketingsgruppe kan se sig selv i det, og så vi løfter vores fælles ansvar sammen og skaffer endnu mere indflydelse til LA i fremtiden. Det er, hvad vores vælgere forventer af os, og det er, hvad vi skal levere”, siger Ole Birk Olesen.

Ole Birk Olesen er valgt til Folketinget i Københavns Storkreds, hvor den oprindelige sønderjyde også har boet i nu over 25 år.

For kontakt og interview:
Mads Strange, politisk rådgiver:
Tlf.: 6162 3526 / Mail: mads.strange@ft.dk

Liberal Alliance
17. november 2022

Liberal Alliances nye folketingsgruppe har fordelt ordførerskaber.

Støvet fra valgkampen har efterhånden lagt sig, og med Liberal Alliances fremgang fra 3 til 14 mandater har partiets nye gruppe nu fordelt ordførerskaber. Folketingsgruppens fordeling af ordførerskaber ser ud som følger:

 • Alex Vanopslagh: Politisk ordfører
 • Henrik Dahl: Udenrigsordfører
 • Ole Birk Olesen: Finansordfører og miljøordfører
 • Sólbjørg Jakobsen: Beskæftigelsesordfører, ligestillingsordfører og Færøerneordfører
 • Carsten Bach: Forsvarsordfører, fødevareordfører og Grønlandsordfører
 • Jens Meilvang: Transportordfører og ordfører for landdistrikter- og øer.
 • Louise Brown: Sundheds- og epidemiordfører
 • Helena Artmann Andresen: Børne- og undervisningsordfører samt boligordfører
 • Katrine Daugaard: Socialordfører samt kirke- og kulturordfører.
 • Lars-Christian Brask: Erhvervsordfører og indenrigsordfører
 • Sandra Elisabeth Skalvig: Uddannelses- og forskningsordfører samt indfødsretsordfører
 • Steffen Frølund: Skatteordfører og klimaordfører
 • Steffen Larsen: Retsordfører samt udlændinge- og integrationsordfører
 • Alexander Ryle: EU-ordfører, IT-ordfører samt ordfører for § 71

Partiformand Alex Vanopslagh udtaler i den forbindelse: ”Vælgerne har givet Liberal Alliance et rigtig godt valg, og vi har fået mange profiler ind i folketingsgruppen med et stort potentiale. Jeg glæder mig meget til at følge den nye gruppe og se dem udmærke sig på deres nye ordførerposter”.