Hvad er forsvarsforbeholdet?

Forsvarsforbeholdet gør, at Danmark ikke deltager i EU’s militære operationer. Det betyder, at vi hverken finansierer EU’s forsvarsområde eller stiller med soldater og isenkram til EU’s militære missioner. Forsvarsforbeholdet betyder også, at Danmark ikke har stemmeret, når der i EU’s Ministerråd skal stemmes om den fælles forsvarspolitik.

I EU er der ikke nogen kollektiv hær, og der arbejdes heller ikke på at skabe en. Det enkelte EU-land kan altså selv bestemme over sine militære styrker, men EU-medlemslandene kan dog også beslutte, at de vil gennemføre en fælles EU-operation for at stå stærkere. For eksempel har EU sendt militære missioner til kamp mod pirater ud for Somalias kyst. Danmark kan dog ikke deltage i sådanne operationer på grund af det nuværende forsvarsforbehold – selvom vi gerne vil.

Derfor bør vi afskaffe forsvarsforbeholdet

Det er Liberal Alliances politik, at Danmark skal afskaffe vores forsvarsforbehold. Den ændrede situation i verden og i Europa gør, at vi bør fjerne forsvarsforbeholdet, så det danske forsvar kan alliere sig med andre EU-lande i fælles militære operationer. Den frie verden står nemlig overfor sin største trussel i mange årtier. Det viser Putins invasion af Ukraine med al ønskelig tydelighed.

Nogle tror desværre, at en afskaffelse af forsvarsforbeholdet vil betyde, at det bliver Tyskland eller Frankrig, som gennem EU dermed kan bestemme over Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det er forkert. En afskaffelse af forsvarsforbeholdet betyder blot, at vi har muligheden for at deltage i fælles EU-operationer, men vi kan til enhver tid takke nej til at deltage.

Hvis vi afskaffer forsvarsforbeholdet, giver det altså kun det danske forsvar flere kort på hånden, men Danmark vil aldrig blive tvunget til at deltage i operationer, vi ikke har lyst til. En anden udbredt misforståelse er også, at det fremover vil være EU, som skal forsvare Danmark, hvis vi afskaffer vores forsvarsforbehold. Det er også forkert. Det vil altid være NATO, der udgør aksen i forsvaret for Vestens frie demokratier.

Vi er i en ny og mere usikker tid, hvor truslen mod flere af vores europæiske nabolande kun stiger. Der er en høj sandsynlighed for, at man i EU vil iværksætte fælles militære operationer for at supplere NATO’s indsats i Østeuropa som et modsvar til Ruslands aggression. I Liberal Alliance mener vi, at Danmark skal have muligheden for at bidrage til disse militære operationer. Derfor mener Liberal Alliance, at vi skal afskaffe det danske forsvarsforbehold.

Hvad er værnepligt?

Der har siden 1849 været værnepligt i hele Danmark. Værnepligten gælder kun for mænd og har til formål at skaffe arbejdskraft til det danske forsvar og Beredskabsstyrelsen. Selvom der ikke er værnepligt for kvinder, kan kvinder godt frivilligt vælge at aftjene værnepligt på lige fod med mænd.

Alle mænd, der er fyldt 18 år, indkaldes til Forsvarets Dag, hvor deltagerne skal igennem både fysiske og mentale tests. Hvis man består prøverne og erklæres egnet til militær tjeneste, skal man trække et lodnummer, som afgør, om man skal indkaldes eller ej. Hvis man bliver indkaldt, kan man enten aftjene sin værnepligt i Forsvaret eller i Beredskabsstyrelsen.

Personer, der af personlige, politiske eller andre årsager ikke ønsker at aftjene deres værnepligt, kan søge om at blive militærnægtere.

Værnepligten undergraver frihed og ligestilling

Værnepligten er baseret på tvang, da alle unge mænd, der fylder 18 år, skal indkaldes til Forsvarets Dag og risikerer at skulle aftjene værnepligt, medmindre de vælger at blive militærnægtere. Det er et indgreb i de unge mænds frihed til selv at vælge, om de vil være med i Forsvaret og hvad de vil bruge deres tid på. Det gør, at det danske forsvar delvist er baseret på tvang og vilkårlighed frem for frivillighed.

Værnepligten er også diskriminerende, da den udelukkende gælder for mænd. Det er en indgriben i mænds frihed og er med til at skabe et kønsopdelt forsvar med færre kvinder. Da værnepligten forskelsbehandler mænd og kvinder baseret på deres køn, er værnepligten derfor med til at undergrave ligestillingen i det danske samfund.

Værnepligten er en forældet ordning fra det 19. århundrede, som ikke stemmer overens med det moderne samfunds demokrati og frihedsrettigheder. I et moderne Danmark, som gerne vil fremme frihed og ligestilling, er værnepligten med til at mindske frihed og ligestilling.

Vi skal afskaffe værnepligten

I Liberal Alliance tror vi på frihed, ligebehandling og individets ret til selv at vælge, hvad det vil bruge sit liv på. Vi mener derfor også i vores forsvarspolitik, at værnepligten skal afskaffes, da den er med til at undergrave den frihed, ligestilling og ligebehandling, som vi nyder godt af i et moderne demokrati som Danmark.

Hvis vi afskaffer værnepligten, vil unge mænd ikke længere tvinges til at trække lod om indkaldelse til militær tjeneste. Dem, der har lyst til at bidrage til det danske forsvars vigtige arbejde, vil komme ind pga. deres eget frie valg, ikke pga. et vilkårligt lodnummer. Ved at afskaffe værnepligten vil vi også forbedre ligestillingen i Danmark, da værnepligten er udtryk for en forældet og stereotyp opdeling af mænd og kvinder, som undergraver ligestillingen.

Uden værnepligten vil det danske forsvar ikke længere være baseret på tvang, vilkårlighed og diskrimination, men derimod på frivillighed og ligebehandling. Forsvaret skal være noget man tilvælger som uddannelse eller karrierevej og bør baseres på individers frie valg og engagement, ikke på tvang og diskrimination. Ved at afskaffe værnepligten kan vi derfor få et mere moderne, frit og tidssvarende forsvar, der tiltrækker dygtige og engagerede mennesker.