Liberal Alliances forsvarspolitik

Danmarks sikkerheds- og forsvarspolitik skal grundlæggende beskytte Danmarks suverænitet, forebygge krige og bidrage til at fremme fred og stabilitet i verden.

Med en stadig mere usikker og omskiftelig verden bliver den store sikkerhedspolitiske udfordring at finde den for Danmark så afgørende balance mellem de nødvendige internationale operationer, vores aktiviteter i Arktis og vores regionale interesser i Østersøen og Nordeuropa.

Danmark har brug for et tidssvarende Forsvar, der er målrettet de opgaver, som NATO forventer, at Danmark skal løse i tilfælde af krig eller krise. Vi skal sørge for at anskaffe tidssvarende materiel i rette mængde, som kan bidrage optimalt til soldaternes opgaveløsning – særligt i forbindelse med, at vi sender dem på internationale operationer.

Det er vigtigt, at Forsvaret er i stand til at omstille sig til de forskelligartede trusselsbilleder, Danmark i dag og i fremtiden kan risikere at stå overfor. En omskiftelig trusselsituation fordrer samtidig en større grad af samarbejde og koordinering med vores allierede. Det giver ganske enkelt ikke mening at tænke dansk forsvar isoleret. Derfor bør Forsvaret både i forhold til materiel og uddannelse af personel sikre, at det danske forsvar styrker NATO mest muligt. Danmark skal ikke nødvendigvis kunne løse alle slags opgaver og have al slags materiel, hvis en større grad af specialisering er mere effektivt.

Ruslands mere og mere aggressive adfærd er kulmineret med overfaldet på Ukraine, og det viser med al ønskelig tydelighed, at Danmark ikke længere kan køre på frihjul i den sikkerhedspolitiske situation. Vi må og skal leve op til vores NATO-forpligtelser og dermed løfte vores del af ansvaret.

Styrket deltagelse i det europæiske forsvarssamarbejde

Selvom NATO og vores samarbejde med USA for al tænkelig fremtid vil udgøre rygraden i Danmarks sikkerhed, frihed og selvstændighed, bør Danmark også styrke sin deltagelse i det europæiske forsvarssamarbejde. EU er – og kan i stigende grad blive – en central aktør på det sikkerhedspolitiske område. Vi har brug for et stærkt forsvarssamarbejde på EU-niveau, og det skal Danmark bidrage til.

Som det er i dag, har EU en række fælles militære operationer, eksempelvis til at bekæmpe pirater ved Somalias kyst og at sikre civilbefolkningen i Bosnien. Det er ikke utænkeligt, at EU vil igangsætte fælles militære operationer, der skal supplere den indsats, som NATO yder i Middelhavet og Østeuropa. I Liberal Alliance ønsker vi, at Danmark også skal deltage i sådanne EU-operationer, dog helst med specialer, kapacitetsopbygning eller stabsfunktioner.

Indfør værneret for alle egnede

LA ønsker at ligestille kvinder og mænd ved i fredstid at indføre værneret for alle egnede, men mulighed for at indføre værnepligt, hvis den sikkerhedspolitiske situation kræver det.

Vi mener, at motivation er vigtig når unge mennesker skal bruge mange måneder i forsvaret og hvis vi skal få endnu flere til at vælge en karriere som soldat. Vi mener Danmark får det bedste Forsvar, hvis soldaterne frivilligt melder sig til tjeneste, end hvis de tvinges til det.

På trods af Forsvarets aktuelle tilstand, er der hvert år flere der frivilligt melder sig til at aftjene værnepligt, end Forsvaret har brug for. Derfor har værnepligten i årevis været baseret på frivillighed. Det mener vi også i fremtiden kan lade sig gøre, og i takt med at der tilføres flere penge til Forsvaret, og når vi forhåbentligt får gjort Forsvaret til en langt mere attraktiv arbejdsplads, vil endnu flere også kunne se sig selv gøre karriere som soldat efter deres værnepligt. Frivillighed må være udgangspunktet for vores Forsvar.

Derudover bidrager værnepligtige ikke til at udfylde de opgaver, som Forsvaret skal varetage.

I dag er Forsvarets opgave at kunne stille med det stærkest mulige forsvar for at leve op til vores NATO-forpligtelser. Som medlem af NATO er Danmark forpligtet til at hjælpe et allianceland, hvis det allianceland bliver angrebet. Lige nu har vi soldater udstationeret i Baltikum, som del af NATO’s afskrækkelse af Rusland. Vi sender ikke værnepligtige afsted til den slags opgaver- der har vi brug for professionelle soldater. Vores værnepligtige bidrager altså ikke til opfyldelsen af vores NATO-styrkemål, de bruges kun til forsvar af vores eget territorie, i tilfælde af at russerne eller en anden fjende står ved den danske grænse.

Ændrer den situation sig, og opstår der en territorial trussel mod Danmark, skal det selvfølgelig være muligt for en dansk regering at igangsætte en mobilisering af soldater. Af den grund ønsker Liberal Alliance at fastholde §81 i grundloven, og at gøre værnepligten fleksibel, så man kan tilpasse den til den sikkerhedspolitiske situation. Hvis der er en konkret trussel med Danmarks territorium, skal der være mulighed for at mobilisere en stor styrke.