Iværksætterudspil

Mere frihed til iværksættere

Scroll for mere

Iværksætterne spiller en helt afgørende rolle for at skabe vækst, arbejdspladser og velstand i Danmark.

Mens de store midterpartier har travlt med at love ufinansieret velfærd, er Liberal Alliance optaget af, hvor pengene skal komme fra. Vi ser det faktisk som en politisk forpligtelse at skabe de bedste rammer for, at iværksætterne kan blive ved at skabe vækst og værdi, som Danmark skal leve af i fremtiden.

Liberal Alliance præsenterer her 15 initiativer, som kan hjælpe vores iværksættere med at udleve deres potentiale og bidrage til at gøre Danmark rigere og friere.

15 initiativer

Afskaf iværksætterskatten
Iværksætterskatten skal helt afskaffes. I dag er der stadig differentieret beskatning af udbytter, som gør det mindre attraktivt at investere i iværksætteri. Det er finansieret i vores 2030-plan og koster ca. 400 mio. kr.

Sænk selskabsskatten og gør det attraktivt at investere i iværksætteri
En lettelse af selskabsskatten fra de nuværende 22 pct. til 12,5 pct. vil øge gevinsten ved investeringer og gøre det mere attraktivt for iværksættere at slå sig ned i Danmark. Forslaget er finansieret i Liberal Alliances 2030-plan og medfører et provenutab for statskassen på 12,6 mia. kr.

Ingen skat af de første 7.000 kroner om måneden
Mange iværksættere må leve fra hånden til munden i de første svære år. Vi foreslår, at ingen skal betale skat af de første 7.000 kr. om måneden, så bl.a. iværksættere får større udbytte af deres arbejde. Forslaget er finansieret i Liberal Alliances 2030-plan og medfører et provenutab for statskassen på 41,5 mia. kr.

Øg investeringerne med lavere aktiebeskatning
I Liberal Alliances 2030-plan fjernes progressionen i aktiebeskatningen, så vi får en flad aktieskat på 27 pct. Det kan medvirke til at øge aktieinvesteringerne, fordi skattebetalingen bliver mindre og gevinsten større. Forslaget er finansieret i Liberal Alliances 2030-plan og medfører et provenutab for statskassen på ca. 2,5 mia. kr.

Afskaf topskatten
Vi foreslår at afskaffe topskatten helt, så b.la. iværksættere får større udbytte af deres hårde arbejde. Forslaget er finansieret i Liberal Alliances 2030-plan, hvor forslaget om max. 40 pct. skat samlet set medfører et provenutab for statskassen på ca. 16,2 mia. kr.

Nemmere rekruttering af medarbejdere vil give mere vækst
Initiativerne fra Liberal Alliances 2030-plan om lavere beløbsgrænse, afskaffelse af efterløn, forhøjelse af pensionsalder, skattereformer mm. vil gøre det mere attraktivt at arbejde og øge arbejdsudbuddet med højere vækst til følge. Dette vil gøre det nemmere for virksomheder at rekruttere den arbejdskraft, der er nødvendig for at virksomhederne kan vækste.

Pensionsformuen skal ud og arbejde i virksomhederne
Liberal Alliance vil dels fjerne kravet om, at man maksimalt må eje 25 pct. af sin virksomhed, og dels fjerne kravet til selskabsform, så man i højere grad kan bruge sin pensionsopsparing og investere dem i sin virksomhed.

Nemmere og billigere at oprette iværksættervirksomheder
I dag koster det 40.000 kr. at stifte et anpartsselskab. Det er en barriere for mange, og derfor vil Liberal Alliance gøre det nemmere og billigere at oprette iværksættervirksomheder.

Bedre adgang til kapital ved omlæggelse af virksomhedsordningen
Der ligger ca. 100 mia. kr. i overskud i virksomhedsskatteordningen, som i dag kun må investeres i nogle ret begrænsede investeringsprodukter. For at lette adgangen til kapital for iværksættere foreslår Liberal Alliance, at man skal kunne investere et overskud fra virksomhedsskatteordningen i iværksætteraktier.

Bedre forhold for pensionsopsparing
Mange iværksættere har ikke mulighed for at spare op til pension, mens de bygger deres virksomhed op. Vi foreslår, at man forhøjer loftet for indskud på en ratepension til 100.000 kr. om året, så man bedre kan spare op i de år, det går godt. Forslaget er finansieret af Liberal Alliances 2030-plan, men indgår ikke som punkt heri.

Forsøg med sandboxes
Med et flertal i ryggen skal ministre skal have mulighed for at gøre brug af såkaldte sandboxes. Det betyder, at man får mulighed for at dispensere for almindeligt gældende regler til små afgrænsede forsøg. Det kunne f.eks. være, når en virksomhed har bedt om lov til at lave et forsøg med selvkørende robotter på eget område. Det forhindrer vejloven i dag.

Forskning i topklasse
Teknologiske fremskridt har været helt afgørende for den velstand, vi nyder godt af i dag. For at fortsætte den positive udvikling vil Liberal Alliance over de næste 10 år afsætte 37 mia. kr. til forskning i grønne teknologier og løfte midlerne til den frie forskning med 10 pct. Begge dele er finansieret i Liberal Alliances 2030-plan.

Lettere adgang for udenlandske iværksættere og deres familie
Liberal Alliance foreslår at lette adgangen for selvforsørgende udenlandske iværksættere. Vi byder udlændinge velkommen, hvis de bl.a. selv kan stille med mindst 500.000 kr. Iværksætterens ægtefælle og børn er velkommen, hvis familien er selvforsørgende og ikke modtager sociale ydelser.

Øget faglighed i grundskolen
En væsentlig forudsætning for et godt iværksættermiljø er en høj faglighed, hvor nye idéer kan vokse og blomstre. Det gælder faglighed inden for klassiske fag som dansk og matematik, men det gælder også inden for fag, der er afgørende for iværksættere. Det kunne f.eks. være ved at opgradere økonomisk viden i faget matematik og have mere fokus på iværksætteri i f.eks. temauger.

Gode vilkår for aktieaflønning i iværksættervirksomheder
Mange iværksættervirksomheder har begrænset kapital, og derfor skal vi i højere grad udvide mulighederne for, at virksomhederne kan aflønne medarbejderne via medarbejderaktier. I forbindelse med aflønning ved tegningsretter (warrants) i iværksættervirksomheder foreslår vi, at der først skal ske beskatning, når gevinsten realiseres.