Afskaf topskat

Hvad er topskat?

Overstiger din årlige indkomst et bestemt beløb – også kaldet topskattegrænsen – skal du betale topskat. I 2023 bliver du beskattet yderligere 15 % af den del af din indtægt, der overstiger topskattegrænsen. I 2023 er topskattegrænsen 568.900 kroner efter am-bidrag.

Topskatten har dermed som konsekvens, at de, der har høje indkomster, betaler en højere andel af deres indkomst til det offentlige. Det betyder dels, at der kommer flere penge i statskassen. Men det betyder også, at det i mindre grad kan betale sig at arbejde ekstra, når man er røget over topskattegrænsen, da man kun kan beholde en mindre del af sin indkomst.

Tilsammen udgør bund- og topskat det, der kaldes et progressivt skattesystem, hvor skatteprocenten afhænger af indkomstens størrelse. Det vil sige, at jo større skattegrundlaget er, jo mere betaler man i skat. På den måde betales der mere skat af den sidste krone end af den første.

Topskattegrænsen ændrer sig fra år til år.

Hvornår skal man betale topskat?

Når din indkomst overstiger topskattegrænsen, skal du betale 15 % ekstra i skat. I 2023 betales topskat af den del af din personlige indkomst, der overstiger 568.900 efter am-bidrag. Det svarer til 618.370 kr. før am-bidrag.

Sådan udregner du din topskat:

Topskat betales af den del af din årlige indkomst, der overstiger beløbsgrænsen. I 2023 må du tjene 568.900 kroner efter AM-bidrag, før du skal betale topskat.

Eksempel: Hvis du eksempelvis tjener 600.000 kroner om året efter am-bidrag, overstiger du grænsen med 31.100 kroner. Det vil sige, at du skal betale 15 % ekstra i skat af de 31.100 kroner. Det svarer til en ekstraskat på 4.665 kr. De resterende 568.900 beskattes på helt almindelig vis, altså bundskat, kommuneskat og eventuelt kirkeskat. Det overstigende beløb på 31.100 kroner – og kun det overstigende beløb – pålægges derfor topskat oven i den almindelige indkomstskat, mens de resterende 568.900 kroner beskattes som normal indkomst.

Afskaf topskatten

Det er Liberal Alliances politik at afskaffe topskatten. Dels fordi det er en unødig straf på de mennesker, der vha. hårdt arbejde og initiativ kommer over topskattegrænsen. Og dels fordi topskatten giver danskerne mindre incitament til at tage et højproduktivt arbejde eller lægge nogle ekstra timer på jobbet, som ellers ville komme hele samfundet til gavn. Ifølge økonomer kan en afskaffelse af topskatten i sig selv øge BNP med 13 mia. kr. og dermed gøre vores samfund rigere.

Ifølge Finansministeriet vil en total afskaffelse af topskatten betyde, at statskassen vil tabe ca. 10 mia. kr., når man tager højde for tilbageløb samt det større incitament til at arbejde. Det svarer til under 1 % af de årlige, offentlige udgifter og vil altså ikke betyde en stor forringelse af den offentlige sektor.

En afskaffelse af topskatten vil heller ikke øge uligheden markant. Danmark er i forvejen det 7. mest lige samfund i verden, og ifølge CEPOS vil vi stadig være det 8. mest lige samfund i verden, hvis vi afskaffer topskatten. Hvis alle i samfundet bliver rigere af, at vi afskaffer topskatten, er vi også nødt til at kunne rumme, at uligheden stiger en smule i et af verdens mest lige samfund.

Sådan undgår du at betale topskat

Indtil vi på Christiansborg får held med at afskaffe topskatten, er der flere ting du selv kan gøre for at betale så lidt topskat som muligt.

Virksomhedsskatteordningen

Hvis du f.eks. er iværksætter og er ejer af en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab, kan du potentielt undgå at betale topskat ved at blive omfattet af virksomhedsordningen – også kaldet virksomhedsskatteordningen eller VSO.

I personligt ejede virksomheder, hvor alt overskud som udgangspunkt beskattes personligt, er der flere fordele ved at være omfattet af virksomhedsordningen. Som udgangspunkt beskattes overskuddet i enkeltmandsvirksomheder som personlig indkomst, men ved at investere penge i virksomheden i form af opsparing, kan dele af indkomsten registreres som selskabsskat i stedet for personskat.

Ordningen gør det derfor muligt at flytte indkomst i virksomheden fra et godt regnskabsår til et mindre godt. Ved at spare pengene fra de gode regnskabsår op til senere regnskabsår, kan du mindske indkomsten i de gode år og dermed undgå at betale topskat.

Ekstra indbetalinger til din pension

Hvis din årlige indkomst befinder sig tæt på topskattegrænsen, kan en måde være at indbetale flere penge til din rate- eller livspension.

Udover en større afkast og en højere pensionsudbetaling, kan du også få et højere skattefradrag. Det beløb, du indbetaler til din pensionsordning, vil ikke blive medregnet i din årlige indkomst. På den måde kan du nedbringe din indkomst og reducere din topskat.

I 2023 kan du maksimalt indbetale 60.900 kr. årligt til din ratepensionsordning årligt med fradragsret. Du kan herudover indbetale op til 56.100 kr. om året med fradragsret til en livrente som privatperson. Herudover kan din arbejdsgiver indbetale til din livrente uden grænse for fradraget. Ved at bruge mulighederne i pensionssystemet kan mange begrænse sin topskat betydeligt.

Ofte stillede spørgsmål om topskat

Hvorfor betaler man topskat?

Oprindeligt beror princippet om topskat på, at dem, der tjener mest, skal bidrage mere til den danske velfærdsstat. Men Danmark har et af de højeste skattetryk i verden, og vi mener ikke, at dem der bidrager mest, skal straffes for det ved at betale mere. Det er for Liberal Alliances politik at afskaffe topskatten helt.

Reducerer topskatten uligheden?

Da topskatten rammer folk med høje indkomster reducerer den den økonomiske ulighed i samfundet – men kun meget lidt. Ifølge økonomiske beregninger fra CEPOS ville Danmark falde fra at være det 7. mest lige til det 8. mest lige samfund i verden, hvis vi afskaffer topskatten. Vi vil dog også være markant rigere og belønne folk for at arbejde ekstra frem for at straffe flid og initiativ.

Hvor meget skal man tjene for at betale topskat?

Hvis din årlige indkomst er mere end 568.900 kroner efter arbejdsmarkedsbidrag, skal du betale topskat. Det svarer til, at du på månedsbasis skal tjene mere end 51.531 kroner før arbejdsmarkedsbidrag.

Kan topskattegrænsen stige yderligere?

Da topskatten blev indført i 1994, var beløbsgrænsen på 234.900 kroner om året. Heldigvis er beløbet gradvist steget siden da, og fra 2020 til 2023 steg det fra 531.000 kroner til 568.900 kroner.

Hvor mange betaler topskat i Danmark?

I takt med, at topskattegrænsen er steget i løbet af de seneste år, er antallet af danskere, der betaler topskat, faldet. Fra 2008, hvor antallet af skatteydere toppede med over en million danskere, er tallet faldet til 445.000 danskere i 2020. Den positive udvikling ser ud til at fortsætte, og det vurderes at tallet i 2022 vil falde til 435.000.

Er der nogen øvre grænse for, hvor meget skat man må betale?

Ja, du kan maksimalt betale 52,07 % i skat af din indtægt, når kommuneskat, kirkeskat og indkomstskat regnes sammen. Det kaldes de skrå skatteloft, og gavner folk som bor i kommuner med høj kommuneskat. Oveni de op til 52,07 % betaler man også am-bidrag, som giver en meget høj dansk marginalskat. Selvom der er flere ting du kan gøre, for at undgå at betale topskat, så mener vi ikke, at man skal betale over halvdelen af sin løn i skatter og afgifter til staten. Derfor går vi i Liberal Alliance ind for at afskaffe topskatten helt.