Grundsøjlerne i EU – fredsskabelse og frihandel – har bidraget positivt til velstand og fremgang i Danmark og resten af Europa. Men EU har udviklet sig i en retning, hvor vækst, fremdrift og dialog er blevet erstattet af regelstyring, bureaukrati, omfordeling og centralisme. Intet er i dag for stort eller for småt til EU. EU bør i stedet vende tilbage til sit egentlig formål, nemlig at sikre frihed for borgere, virksomheder, civilsamfund og medlemsstater.

Eurosamarbejdet bevæger sig imod en egentlig finanspolitisk union med fælles ledelse, økonomisk politik samt udligning af gæld og risici. Eurosamarbejdet gaber over store forskelle mellem landene, og samarbejdet bevæger sig på mange områder i en uheldig retning – eksempelvis ved at presse på for nye skatter og indtægtskilder til EU.

Det vil Liberal Alliance arbejde for:

Ja til frihandel

Intet politisk redskab har vist sig mere tillidsskabende og problemknusende end sikringen af den frie handel mellem de europæiske nationer. I stedet for protektionisme, toldmure og konkurrenceforvridende handelsprivilegier er det europæiske samarbejde nået langt i arbejdet på at skabe et fælles indre marked. Det har haft markant betydning for Danmarks eksport, for vækst og for vores evne til at skabe nye job. Faktisk er det sådan, at ca. to tredjedele af dansk eksport går til andre EU-lande.

Desværre er det succesfulde fokus på opbygningen af et stærkt fællesmarked forsvundet, og i stedet blander EU sig i alle mulige andre ting. Vi har dog aldrig sagt ja til, at EU-borgere, under dække af den frie bevægelighed for arbejdskraft, skulle kunne opnå adgang til dyre danske velfærdsordninger, og vi har aldrig udskrevet en blankocheck til EU, hvor vi frasiger os retten til at føre selvstændig sundheds- eller skattepolitik. Derfor er det naturligvis uacceptabelt, at EU opfører som om, at vi skulle have taget sådanne skridt.

For Liberal Alliance er det vigtigt, at fokus kommer tilbage på det vigtigste og de områder, hvor vi kan nå reelle resultater til Europas fælles bedste. Vi ønsker, at det centrale i EU-samarbejdet igen bliver udviklingen af et fælles marked og den frie handel mellem nationer.

Nej til forbud

60 pct. af de regler, der gælder i Danmark, kommer fra EU, og selvom der er brug for nogen fælles lovgivning, er det høje niveau ude af proportioner.  Vi er havnet i en absurd situation, hvor det er EU, der bestemmer, når mentolcigaretter bliver forbudt, når det bliver et krav, at balloner skal udstyres med advarselsmærkater og med en opfordring til at holde børn under opsyn, hvis de puster i ballonerne, når det bliver forbudt at hævde, at vand forebygger dehydrering og når salg af glødepærer og sælskind forbydes.

Liberal Alliance mener selvfølgelig, at der må være en grænse for, hvad EU skal blande sig i, og vi mener naturligvis, at den grænse er passeret for længst. EU skal holde sig fra at lave forbud og regler, der detailstyrer borgernes privatliv, som vi for eksempel ser det på sundhedsområdet. I stedet skal EU koncentrere sig om at sætte de vide rammer, som økonomisk og personlig frihed kan udfolde sig indenfor.

Danmarks økonomi

Danmark er under et massivt pres for at underordne landets økonomiske styring de initiativer, der kommer fra Bruxelles og andre af de store europæiske hovedstæder. Finanspagten og bankunionen er produkter af dårlig bankdrift i Sydeuropa og en blind tiltro til euroens ufejlbarlighed, og selvom vi er uden skyld i det økonomiske stormvejr, der er fulgt i beslutningernes kølvand, er der stærke stemmer, der taler for, at vi også skal lade os forpligte af de vidtgående tiltag. Det kan Liberal Alliance naturligvis ikke støtte.

Vi mener, at Danmark skal styre sin egen økonomi, og derfor siger vi nej til euroen, til bankunionen, til finanspagten, til fælles skatter og til den udviskning af det enkelte lands eget ansvar for den hjemlige økonomi, som initiativerne er udtryk for.

Vi har forståelse for, at de lande, der har rodet sig ud i et økonomisk morads, har problemer, der skal takles, men Danmark har ingen interesse og intet behov for at tilslutte sig de ordninger, de sætter i verden for at øge udligningen mellem landene eller for at dele gæld og risici. Samtidig er vi inderligt imod en fælles europæisk transaktionsskat, fælles satser for selskabsskatten og lignende kreative skatteforslag. Disse forslag vil hverken gavne vores muligheder for at give rum for vækst eller skabelsen af nye danske arbejdspladser.

Liberal Alliance mener:

 • EU skal reformeres, og det politiske fokus indskrænkes til frihandel og reelt grænseoverskridende problemstillinger.
 • EU-samarbejdet bygger på en anerkendelse af de liberale frihedsrettigheder og fundamentale menneskerettigheder. Når et medlemsland forbryder sig imod dem, skal konsekvensen være langt hårdere end i dag og ultimativt medføre udvisning af EU.
 • Det indre marked skal liberaliseres – bl.a. for service, tjenesteydelser og energi.
 • EU skal spille en rolle i sikkerhedspolitik. Det bør Danmark selvfølgelig være en del af, og derfor skal vi afskaffe forsvarsforbeholdet.
 • Danmark skal ikke tilslutte sig euroen eller regelkomplekset omkring euroen, herunder bankunionen. Ønsker et flertal i Folketinget, at Danmark tilslutter sig bankunionen, bør spørgsmålet sendes til folkeafstemning.
 • Der skal være en skarpere adskillelse mellem lovgivning, der relaterer sig til samarbejdet mellem eurozonelandene og til de andre lande, så euro-samarbejde ikke medfører lovgivning og regler på andre områder for ikke-eurozonelande.
 • Der er behov for gennemgribende reformer af både Schengen og Dublin.
 • Vi skal tiltræde flere områder af det retslige samarbejde, men afgivelse af suverænitet skal altid ske med respekt for principperne i Grundlovens paragraf 20.
 • EU’s budgetter bør reduceres mærkbart. Bl.a. bør landbrugsstøtten og strukturfondene afvikles. I indeværende programperiode svarer det til over to tredjedele af EU’s samlede budget. Konkret drejer det sig om 714,6 milliarder euro i perioden 2014-2020. Indtil landbrugsstøtten er væk, bør dansk landbrug eller danske regioner dog ikke stilles dårligere end de øvrige EU-landes.
 • EU bør nedbryde toldmurene til det europæiske marked som et led i bestræbelserne på at styrke den globale samhandel.
 • EU skal aktivt arbejde på at udbrede den globale frihandel.
 • EU-standarder skal udformes ud fra et princip om at være markedsfremmende – ikke markedshæmmende.
 • De åbne indre grænser skal fastholdes. En forudsætning herfor er dog, at vi i fællesskab sikrer de ydre grænser.
 • Den frie bevægelighed skal fastholdes. Europæere får rettigheden til at rejse, arbejde, studere og leve i udlandet, men det er ikke rettigheden til velfærdsydelser eller fri bevægelighed for kriminelle.
 • De nationale parlamenter skal have et rødt kort som værktøj til at blokere
 • EU-lovgivning. Sommerhusreglen skal afskaffes, så EU-borgere frit kan købe danske sommerhuse.
 • Den europapolitiske aftale, der i 2008 blev indgået mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Ny Alliance og Det Radikale Venstre, skal åbnes og genforhandles, så den også inddrager de mere EU-kritiske partier.
 • Vi skal styrke vidensniveauet og den politiske debat om EU. Derfor ønsker vi, at Folketinget kan udpege observatører på vigtige sager i EU, der så løbende rapporterer hjem til Folketingets udvalg og Europaudvalget.