Den offentlige sektor er nødvendig for at forsyne borgerne med en lang række tilbud og tjenesteydelser, som borgerne i Danmark med et stort flertal bakker op om.

Liberal Alliance tillægger velfærd den samme betydning som de fleste andre danskere. Men vi ønsker, at balancen mellem offentligt produceret velfærd, offentligt betalt velfærd produceret af private og den velfærd, borgerne anskaffer sig selv, forskubbes i forhold til i dag.

Det skyldes ikke mindst, at den offentlige sektor har vokset sig større, end den burde være, og at den undertiden er ganske ineffektiv.

Prisen for dette betales hver måned af de danske skatteborgere, der udover at må afgive en urimelig stor del af deres løn til staten ikke får den velfærdsservice, som det bør forventes af et land som Danmark.

Den velfærd, der burde være råd til i et rigt land som Danmark, forsvinder for ofte, fordi store summer går til bureaukrati, og fordi bureaukratier ofte ikke er de bedst egnede til at producere service.

Vi skal derfor slanke og effektivisere det offentlige system, så det lægger beslag på færre ressourcer, og vi skal igangsætte en afbureaukratiseringsproces i den offentlige sektor, så der frigøres ressourcer til at fokusere på kerneservice.

Der skal skabes en ny kultur, hvor initiativ belønnes, og ”laden stå til” straffes. Hvor god ledelse er dagens orden, og hvor den enkelte medarbejder vurderes på sine meritter frem for på længden af sit ansættelsesforhold. En større del af velfærden skal konkurrenceudsættes og udliciteres, da det er bedste redskab til at sikre gode ydelser til den rigtige pris.

Ansvaret gives tilbage til de faggrupper, der skaber velfærden, og der skal måles på kvalitet frem for proces – f.eks. skal socialrådgiveren have handlerum til at lave en individuel faglig vurdering af en borger. Folkeskolelærerne, læger, pædagoger, politibetjente, sygeplejersker og andre tilsvarende grupper skal bruge langt større del af deres tid på deres primære opgave i stedet for at rapportere og registrere.

Reduktion og forenkling af virksomhedernes administrative byrder er en væsentlig forudsæt- ning for et effektivt og konkurrencedygtigt erhvervsliv. I dag er erhvervslivet pålagt lovmæssige byrder for 29 mia. kr. Der skal være en rimelig sammenhæng, imellem hvor meget en regulering, afgift eller skat generer danskerne med administrativt og økonomisk bøvl, og hvor meget den bidrager med til statskassen.

Den offentlige sektor skal først og fremmest bedømmes på, om brugerne er tilfredse med ydelserne, men også på om medarbejderne er glade for deres job. Og så skal forholdet mellem pris og ydelse selvfølgelig være i orden. Derfor står vi over for en stor opgave med at forbedre og afbureaukratisere.

Liberal Alliance mener:

 • Regionerne skal nedlægges.
 • Der skal gennemføres forvaltningsmæssige reformer af alle offentlige forvaltningsled.
 • Vi skal ikke måle på processer, men på resultater i den offentlige sektor.
 • Tillid og ansvar skal erstatte unødvendig kontrol og dokumentation.
 • Der skal indføres et regelstop i forhold til de regler, der indskrænker borgernes, erhvervslivets, kommunernes og de kommunalt ansattes manøvremuligheder. Hvis der indføres en ny regel, skal en anden fjernes.
 • Alle egnede opgaver skal udliciteres, privatiseres eller sendes i udbud.
 • Rigsrevisionen eller en anden politisk uafhængig instans skal hvert år anvise forslag til offentlige besparelser.
 • Vi skal have bedre IT-løsninger i det offentlige, som reelt effektiviserer i stedet for at skabe mere bureaukrati.
 • Det offentlige er til for borgeren, og der skal laves et borgerrettighedscharter til at fastslå dette faktum. På den måde fastslås danskernes ret til f.eks. frit valg og til at blive behandlet med rimelighed og respekt af det offentlige.
 • Vi skal gennemføre en ledelsesreform, der giver offentlige ledere og offentligt ansatte mere reelt ansvar.
 • Sikringen af offentligt ansattes arbejdsglæde er væsentlig, og den øges bl.a. gennem større selvstændigt ansvar og frihed i opgaveløsningen. De ressourcer, der investeres i den offentlige sektor, skal på én gang sikre størst mulig borgertilfredshed og medarbejdertilfredshed.
 • Der skal sikres transparens for borgere og virksomheder, således at de via IT får bedre mulighed for løbende og umiddelbar adgang til offentligt registrerede oplysninger om dem selv.
 • Offentlig støtte til politiske partier skal afskaffes.
 • Det Etiske Råd skal nedlægges.

Støt Liberal Alliances Kampagne-fond

Vi vil meget gerne kunne komme endnu længere ud med vores budskaber om et friere Danmark. Det håber vi, at du vil bidrage til!

Månedligt
Andre muligheder
MobilePay

Brug følgende mobilnummer:
412141

Bankoverførsel

Danske Bank
Reg.nr.: 1551
Konto nr.: 3445559962
IBAN: DK5130003445559059