§ 1. Medlemsforeninger
Liberal Alliance består af landsforeningen, storkredsforeninger og lokalforeninger.

§ 2. Formål
Liberal Alliance har til formål at samle alle, som tilslutter sig og støtter partiets politik lokalt, nationalt og internationalt.

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Medlemmer, som støtter Liberal Alliances politik, optages i landsforeningen og organiseres i storkredsforeninger og lokalforeninger.

Stk. 2. Medlemskab af Liberal Alliance opnås ved indbetaling af kontingent, og medlemskabet er gældende fra det tidspunkt, hvor kontingentindbetalingen er registreret.

Stk. 3. Kontingentets størrelse besluttes af landsmødet. Opkrævningsformen besluttes af hovedbestyrelsen.

Stk. 4. Forretningsudvalget kan, som led i afgrænsede hvervekampagner, fastsætte andet kontingent end det landsmødet har besluttet. Medlemmer der melder sig ind via en sådan hvervekampagne, vil overgå til normalt kontingent ved deres næste opkrævning.

Stk. 5. Medlemskontingentet opkræves af og indbetales til landsforeningen. De af landsmødet godkendte andele af kontingentet, der skal tilfalde storkredsforeninger og lokalforeninger, udbetales af landsforeningen til storkredsforeningerne senest 7 hverdage efter udgangen af et kvartal. Udbetalingen baseres på det antal medlemmer, der har betalt den sidste dag i kvartalet. Storkredsforeningerne udbetaler lokalforeningernes andel af kontingentet til lokalforeningerne senest 10 hverdage efter modtagelsen.

Stk. 6. Medlemmer af Liberal Alliances Ungdom er tillige medlemmer af Liberal Alliance, jf. § 16, stk. 1.

§ 4. Landsmødet

Stk. 1. Landsforeningens øverste myndighed er landsmødet, der afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 4 ugers varsel.

Stk. 2. For deltagelse i landsmødet kan opkræves et deltagergebyr. Betaling af dette er forudsætning for deltagelse.

Stk. 3. Alle fremmødte medlemmer af Liberal Alliance, der ikke er i kontingentrestance, er stemmeberettigede ved landsmødet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Alle medlemmer af Liberal Alliance, der ikke er i kontingentrestance, er valgbare på landsmødet.

Stk. 5. Dagsorden for landsmødet skal som minimum indeholde:

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetællere og referent
 • Beretning fra partiformanden
 • Beretning fra organisationsformanden
 • Beretning fra Liberal Alliances Ungdom
 • Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 • Indkomne forslag, jf. § 4, stk. 6
 • Fastsættelse af kontingent, herunder fordeling af kontingentet mellem landsforeningen, storkredsforeninger og lokalforeninger
 • Valg af:
  • Partiformand
  • Organisationsformand
  • Organisatorisk næstformand
  • 8 medlemmer af hovedbestyrelsen
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Stk. 6. På landsmødet kan der stilles forslag til ændring af vedtægter, principprogram og overordnede organisatoriske forhold, der ikke vedrører den daglige drift.

Stk. 7. Principprogrammet kan ændres såfremt det på et landsmøde vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 8. Forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, skal af storkredsforeningerne eller af Liberal Alliances Ungdom være fremsendt til hovedbestyrelsen senest 3 uger før landsmødets afholdelse. Hovedbestyrelsen kan selv fremsætte forslag til behandling på landsmødet.

Stk. 9. Alle landsmødets beslutninger træffes, hvor vedtægterne ikke fastlægger andre krav, ved almindeligt stemmeflertal, jf. dog § 4, stk. 7 om principprogrammet, § 6, stk. 5 om personvalg og § 18 om vedtægtsændringer.

§ 5. Ekstraordinært landsmøde

Stk. 1. Ekstraordinært landsmøde skal indkaldes såfremt mindst 6 storkredsforeninger kræver det, eller hovedbestyrelsen beslutter det.

Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinært landsmøde sker i overensstemmelse med reglerne for indkaldelse til ordinært landsmøde. Hovedbestyrelsen skal,
med angivelse af dagsorden, indkalde senest 4 uger efter at have modtaget krav herom, eller senest 4 uger efter beslutningen er truffet i hovedbestyrelsen.

§ 6. Hovedbestyrelsen

Stk. 1 Landsforeningen ledes af en hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen ledes af organisationsformanden.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen består af indtil 31 medlemmer:

 • Den på landsmødet valgte partiformand
 • Den på landsmødet valgte organisationsformand
 • Den på landsmødet valgte organisatoriske næstformand
 • 8 medlemmer valgt på landsmødet
 • Folketingsgruppens gruppeformand
 • Op til 8 medlemmer valgt af og blandt gruppen af medlemmer af Folketinget, ministre og medlemmer af Europa-Parlamentet
 • 10 storkredsformænd
 • 1 medlem valgt af Liberal Alliances Ungdom

Stk. 3. Landsmødevalgte hovedbestyrelsesmedlemmer har ingen suppleanter. Storkredsformænd og hovedbestyrelsesmedlemmer fra gruppen af medlemmer af Folketinget, ministre og medlemmer af Europa-Parlamentet kan organisationsformanden, ved forventet fravær på mere end et hovedbestyrelsesmøde, bevilge orlov, hvorved relevante storkredsforeninger eller gruppen af medlemmer af Folketinget, ministre og medlemmer af Europa-Parlamentet skal vælge en suppleant i deres sted.

Stk. 4. Hvis én person måtte bestride mere end én plads i hovedbestyrelsen, suppleres der ikke op til 31. Én person vil aldrig have mere end én stemme ved afstemninger i hovedbestyrelsen.

Stk. 5. Hovedbestyrelsen fastsætter reglerne for landsmødets afvikling af personvalg. Reglerne meddeles senest fire uger før landsmødets afholdelse.

Stk. 6. Hovedbestyrelsen behandler landsforeningens budget og regnskab.

Stk. 7. Hovedbestyrelsen kan nedsætte ethvert nødvendigt udvalg.

Stk. 8. Hovedbestyrelsen udarbejder en forretningsorden for sit arbejde.

Stk. 9. Såfremt organisationsformanden har længere tids forfald, konstitueres den organisatoriske næstformand som midlertidig organisatorisk leder.

Stk. 10. I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger i hovedbestyrelsen eller i forretningsudvalget er partiformandens stemme afgørende.

Stk. 11. Organisationsformanden og den organisatoriske næstformand må ikke være valgt eller opstillet til Folketinget, kommunalbestyrelse, regionsråd, Europa-Parlament eller være udpeget til minister.
Stk. 12. Hvis organisationsformanden eller den organisatoriske næstformand opstilles eller vælges til Folketinget, kommunalbestyrelse, regionsråd, Europa-Parlament eller udpeges til minister skal pågældende fratræde posten.

Stk 13. Fratræder organisationsformanden sin post, konstitueres den organisatoriske næstformand som midlertidig organisationsformand. Hovedbestyrelsen konstituerer en ny midlertidig organisatorisk næstformand indtil næste landsmøde. Den konstituerede organisatoriske næstformand skal overholde de i § 6 stk.11 beskrevne regler.

§ 7. Forretningsudvalget

Stk. 1. Hovedbestyrelsen nedsætter på sit første møde efter landsmødet et forretningsudvalg, der består af partiformanden, organisationsformanden den organisatoriske næstformand, folketingsgruppens gruppeformand, et medlem valgt af hele hovedbestyrelsen blandt de landsmødevalgte hovedbestyrelsesmedlemmer og et medlem valgt af hele hovedbestyrelsen blandt storkredsformændene. Ved et valgt medlems udtræden af forretningsudvalget kan hovedbestyrelsen foretage nyvalg.

Stk. 2. Forretningsudvalget kan udelukke medlemmer af Liberal Alliance fra at kandidere ved kommunal-, regionsråds-, folketings- og europaparlamentsvalg for Liberal Alliance, hvis det skønnes, at vedkommende kan blive en væsentlig belastning for partiet.

Stk. 3. Forretningsudvalget skal godkende optagelse af valgte medlemmer af kommunalbestyrelser, regionsråd, Folketinget og Europa-Parlamentet, hvis de ønsker at indtræde i Liberal Alliance og er valgt på en anden kandidatliste end Liberal Alliances. Ligeledes skal siddende ministre, der måtte ønske optagelse i Liberal Alliance, godkendes af forretningsudvalget.

§ 8. Folketingsgruppen

Stk. 1 Folketingsgruppen vælger en gruppeformand.

Stk.2. Folketingsgruppen fastlægger Liberal Alliances politiske linje med udgangspunkt i principprogrammet. Liberal Alliances kommunalbestyrelsesmedlemmer, regionsrådsmedlemmer, medlemmer af Europa-Parlamentet og ministre skal ligeledes respektere og følge principprogrammets erklærede mål og ambitioner.

Stk. 3. Såfremt partiformanden har længere tids forfald, vælger folketingsgruppen af sin midte en midlertidig politisk lede§ 9. Storkredsforeninger

Stk.1. Alle 10 storkredsforeninger udarbejder egne vedtægter. Disse skal respektere landsforeningens vedtægter. Hovedbestyrelsen påser, at dette efterleves.

Stk. 2. En storkredsforenings formand vælges ved direkte valg på storkredsforeningens generalforsamling. Det skal af en storkredsforenings vedtægter fremgå, om næstformanden og kassereren vælges af generalforsamlingen, eller om én af eller begge posterne besættes ved efterfølgende konstituering.

Stk. 3. Storkredsforeningernes vedtægter skal indeholde regler for opstilling af kandidater til Folketinget, jf. § 12, stk. 4.

Stk. 4. Storkredsforeningernes vedtægter skal indeholde krav om, at storkredsforeningernes generalforsamlinger afholdes tidligst fire uger før og senest fire uger efter landsmødet.

Stk. 5. En storkredsbestyrelse kan nedsætte ethvert nødvendigt udvalg. I kommuner, hvor der ikke er etableret en lokalforening, eller hvor denne midlertidigt eller permanent er sat ud af funktion, skal storkredsbestyrelsen udpege en kommuneansvarlig.

Stk. 6. En storkredsbestyrelse skal udarbejde forretningsorden for sit arbejde.

§ 10. Lokalforeninger

Stk. 1. Der kan maksimalt etableres én lokalforening pr. kommune. Én lokalforening kan dække mere end én kommune.

Stk. 2. Alle lokalforeninger udarbejder egne vedtægter. Disse skal respektere landsorganisationens samt den relevante storkredsforenings vedtægter. Storkredsbestyrelsen påser, at dette efterleves.

Stk. 3. Det skal af en lokalforenings vedtægter fremgå, om lokalformanden, næstformanden og kassereren alle vælges af generalforsamlingen, eller om én eller flere af posterne besættes ved efterfølgende konstituering. Storkredsforeningers vedtægter kan dog pålægge lokalforeninger at afholde direkte valg til udvalgte poster i forbindelse med lokalforeningers generalforsamlinger.

Stk. 4. En lokalforenings vedtægter skal indeholde regler for opstilling af kandidater til kommunalbestyrelser, jf. § 12, stk. 2.

Stk. 5. En lokalbestyrelse kan nedsætte ethvert nødvendigt udvalg.

Stk. 6. En lokalbestyrelse kan udarbejde forretningsorden for sit arbejde. Forretningsorden skal udarbejdes, hvis lokalforeningen har over 150 medlemmer.

§ 11. Regionalorganisering

Stk. 1. I regioner, der omfatter mere end én storkredsforening, etablerer storkredsbestyrelserne, så længe der eksisterer regioner, et regionalt forretningsudvalg. Til udvalget udpeges et antal medlemmer efter aftale mellem storkredsbestyrelserne. Disse skal være medlemmer af de pågældende storkredsbestyrelser.

Stk. 2. Storkredsbestyrelserne vælger, blandt det regionale forretningsudvalgs medlemmer, én formand for det regionale forretningsudvalg. I tilfælde af stemmelighed i det regionale forretningsudvalg vil formandens stemme være afgørende.

Stk. 3. I regioner, der omfatter mere end én storkredsforening, har det regionale forretningsudvalg ansvaret for afholdelse af opstillingsmøde til regionale valg, for aflæggelse af regnskab, for ansøgning og oplysning om regional partistøtte og for løbende koordinering af det regionale arbejde. I en region, der alene omfatter én storkredsforening, har storkredsforeningen ansvaret for afholdelse af opstillingsmøde til regionale valg, for aflæggelse af regnskab, for ansøgning og oplysning om regional partistøtte og for løbende koordinering af det regionale arbejde.

Stk. 4. Disponering af regionale partistøttemidler aftales, efter oplæg fra det regionale forretningsudvalg, mellem de relevante storkredsbestyrelser.

§ 12. Opstilling af kandidater

Stk. 1. Lokalforeningerne er ansvarlige for opstilling af kandidater til kommunalbestyrelserne. Storkredsforeninger og regionale forretningsudvalg er ansvarlige for opstilling af kandidater til regionsråd. Storkredsforeninger er ansvarlige for opstilling af kandidater til Folketinget. Landsmødet og hovedbestyrelsen er ansvarlige for opstilling af kandidater til Europa-Parlamentet. Det gælder for alle, der søger opstilling for Liberal Alliance, at kandidaturer forudsætter medlemskab af Liberal Alliance.

Stk. 2. En lokalforeningsbestyrelse har ansvaret for afholdelse af opstillingsmøde til valg af kandidater til kommunalbestyrelsen. På opstillingsmødet skal medlemmerne mindst prioritere en spidskandidat. Opstillingsmødet indkaldes med samme varsel, som gælder i forhold til afholdelse af lokale generalforsamlinger. Hvor der ikke er en lokalforening, eller hvor lokalbestyrelsen ønsker det, bliver afholdelse af lokalt opstillingsmøde storkredsbestyrelsens ansvar. Da opstilling til en kommunalbestyrelse sker til et konkret valg, kan supplerende opstillingsmøder, hvor der optages nye personer på en kandidatliste, ikke prioritere kandidater højere end allerede prioriterede kandidater. Supplerende opstillingsmøder indkaldes med samme frist som ordinære opstillingsmøder.

Stk. 3. Storkredsbestyrelser og regionale forretningsudvalg har, jf. § 11, stk. 3, ansvaret for afholdelse af opstillingsmøde til valg af kandidater til regionsråd. På opstillingsmøderne skal medlemmerne mindst prioritere en spidskandidat. Regionale opstillingsmøder indkaldes med mindst tre uger varsel. Da opstilling til et regionsråd sker til et konkret valg, kan supplerende opstillingsmøder, hvor der optages nye personer på en kandidatliste, ikke prioritere kandidater højere end allerede prioriterede kandidater. Supplerende opstillingsmøder indkaldes med samme frist som ordinære opstillingsmøder.

Stk. 4. En storkredsbestyrelse har ansvaret for afholdelse af opstillingsmøde til valg af kandidater til Folketinget. Opstillingsmødet indkaldes med samme varsel, som gælder i forhold til afholdelse af storkredsforeningens generalforsamling. Hovedbestyrelsen har ansvaret for valg af interne opstillingsprocedurer i forbindelse med valg og prioritering af kandidater. De interne opstillingsprocedurer definerer Liberal Alliances fremgangsmåder inden for den gældende lovgivnings grænser. Da opstilling til Folketinget ikke sker til et konkret valg, afholdes der ikke supplerende opstillingsmøder. Der kan til gengæld til enhver tid indkaldes til et nyt opstillingsmøde med fuld kompetence til sammensætning af en liste, inden for de af hovedbestyrelsen fastsatte rammer.

Stk. 5. Opstilling af kandidater til Europa-Parlamentet sker, på baggrund af indstilling fra hovedbestyrelsen, på selvstændigt opstillingsmøde, som i udgangspunktet ligger i forbindelse med landsmødet.

Stk. 6. Hovedbestyrelsen fastlægger ved alle valg opstillingsmetode i henhold til valgloven. På baggrund af ansøgning fra lokalforeninger, storkredsforeninger og regionale forretningsudvalg kan hovedbestyrelsen i konkrete tilfælde dispensere fra en valgt opstillingsmetode.

Stk. 7. Hovedbestyrelsen opstiller retningslinjer for indgåelse af valgforbund. Forretningsudvalget afklarer konkrete tvivlsspørgsmål.

Stk. 8. Kandidater til kommunalbestyrelser, kandidater til regionsråd og kandidater til Europa-Parlamentet opstilles til et konkret valg, og deres kandidaturer bortfalder, når valget er afholdt. Kandidater til Folketinget opstilles på ubestemt tid til et nyt opstillingsmøde måtte vælge nye kandidater.

§ 13. Elektronisk afstemning

Ved beslutninger på landsmøder, generalforsamlinger og opstillingsmøder stemmer de stemmeberettigede ved personligt fremmøde. Forretningsudvalget kan dog i begrænset omfang dispensere fra hovedreglen i forbindelse med konkrete afgrænsede forsøg med elektronisk afstemning.

§ 14. Tegning af landsforeningen

Stk. 1. Hovedbestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen er bemyndiget til at købe, sælge og pantsætte jord og fast ejendom samt optage lån eller kreditter.

Stk. 3. Forretningsudvalget er tegningsberettiget og forpligter Liberal Alliance i alle forhold udadtil.

§ 15. Regnskab og revision

Stk. 1. Landsforeningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Landsforeningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor.

§ 16. Liberal Alliances Ungdom

Fuldgyldige medlemmer af Liberal Alliances Ungdom, der har betalt kontingent til Liberal Alliances Ungdom, og ønsker at være medlem af Liberal Alliance og ikke er ekskluderet heraf, er samtidig medlemmer af landsforeningen, den relevante storkredsforening og den relevante lokalforening, fra det øjeblik de er optaget i Liberal Alliances medlemssystem, eller når de ved erklæring kan dokumentere deres medlemskab af Liberal Alliance.

§ 17. Eksklusion af medlemmer

Stk. 1. I tilfælde af, at et medlem modarbejder Liberal Alliance kan storkredsbestyrelsen ekskludere den pågældende. Såfremt storkredsbestyrelsen ikke gennemfører eksklusionen, kan hovedbestyrelsen beslutte eksklusion. Hovedbestyrelsen kan også af egen drift foretage eksklusioner. I begge tilfælde skal beslutningen træffes med 2/3 flertal blandt bestyrelsens medlemmer.

Stk. 2. En af en storkredsforening foretagen eksklusion kan af den ekskluderede påklages til hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsens eksklusioner kan ikke påklages.

Stk. 3. Liberal Alliances ministre samt valgte medlemmer af kommunalbestyrelser, regionsråd, Folketinget og Europa-Parlamentet kan alene ekskluderes af hovedbestyrelsen.

Stk. 4. Tidligere medlemmer, der er ekskluderet af Liberal Alliance eller har forladt partiet under omstændigheder, der kunne berettige eksklusion, kan af storkredsbestyrelser og hovedbestyrelse nægtes optagelse og genindtræden i partiet.

§ 18. Vedtægtsændringer
Nærværende vedtægter kan ændres såfremt det på et landsmøde vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 19. Ikrafttrædelse

Stk. 1. § 4, stk. 5 om landsmødets dagsorden får ikke umiddelbar virkning, men vil træde i kraft ved 2021 landsmødets afslutning. Hovedbestyrelsens ændrede sammensætning får dog umiddelbar virkning, hvorfor der vil skulle vælges 1 partiformand, 1 organisatorisk formand og 1 organisatorisk næstformand på 2021 landsmødet.

Vedtaget på Liberal Alliances landsmøde i Vejle d. 29. maj 2021