Scroll for mere

Forord

Det har aldrig gået bedre i Danmark, end det gør i dag.
Økonomien er god, beskæftigelsen rekord høj og arbejdsløsheden er meget lav. Det kan mærkes på helt almindelige familier i Danmark. Der er givet skattelettelser for 22 milliarder kroner, skoledagen er blevet kortere, bilerne er blevet billigere. Det er godt, og det er vi stolte over at have været med til at sikre. Men skal vi gribe fremtidens muligheder, er der behov for at gøre endnu mere. Have visioner og turde træffe modige valg. For økonomien, for klimaet og for fremtiden. I Liberal Alliance har vi modet og visionerne, der gør Danmark klar til at gribe fremtidens muligheder. Vi har for kort tid siden lanceret vores 2030-plan. Konklusionen er, at planen i 2030 vil øge beskæftigelsen med 100.000, øge velstanden med mere end 100 mia. kr. og give alle i arbejde ca. 20.000 kr. mere i hånden hvert år. Liberal Alliances politik vil betyde, at flere danskere kommer i arbejde, og at der vil være færre på overførselsindkomst. At vi får stærkere økonomisk vækst, at vi bedre kan tage os af dem, der har brug for det, og at vi alle sammen – også dem med de laveste indkomster – får bedre råd til at leve det liv, vi ønsker. Der er kort sagt rigtig mange gode grunde til at stemme på Liberal Alliance ved det kommende valg. I denne lille bog har vi samlet 117 af dem.

Med venlig hilsen


Anders Samuelsen

Politik, vi har gennemført

1 Skattetrykket er faldet hvert år siden 2015.

2 Vi har siden valget i 2015 igen og igen sat rekord i antal beskæftigede i Danmark, og vi har nu det højeste antal beskæftigede nogensinde.

3 Antallet af offentligt forsørgede er det laveste siden 1987.

4 Vi har sikret, at den private sektor vokser hurtigere end den offentlige.

5 Vi har lettet skatter og afgifter med knap 22 mia. kr. siden folketingsvalget i 2015.

6 Velstanden for den gennemsnitlige dansker er steget med 14.100 kr. siden 2015.

7 Vi har skabt mere frihed i folkeskolen. Fjernet over 3.000 bindende mål, givet eleverne kortere skoledage og skabt professionelt råderum.

8 Vi har indført et socialt frikort, så de allermest udsatte personer kan tjene 20.000 kr. uden at skulle betale skat.

9 Vi har besluttet at sænke afgiften for at køre over Storebælt med 25 pct.

10 Medielicensen er blevet afskaffet.

11 Vi har skabt bedre forhold for iværksættere ved bl.a. at give mulighed for aflønning i medarbejderaktier, forbedret vilkårene for investering i investeringsfonde og gjort det mere attraktivt at investere i iværksættervirksomheder.

12 Danmark har over de sidste par år ført en resolut udenrigspolitik, hvor Danmark er gået foran med nye sanktioner mod Iran, hvor vi har sagt stop for våbeneksport til Saudi Arabien og hvor vi har udvist en hård reaktion over for Rusland med udvisning af to diplomater.

13 Danmarks Radio er blevet beskåret med 20 pct.

14 Vi har udvidet motorvejsnettet og hævet hastighedsgrænsen på en række lande- og motorveje.

15 Vi har sænket registreringsafgiften tre gange, så en Volkswagen Passat eksempelvis er blevet 104.800 kr. billigere.

16 Vi har forbedret forholdene for fri- og privatskoler og sørget for, at flere børn kan gå på en fri skole uanset forældrenes indkomst.

17 Vi har forbedret forholdene for, at flere familier med børn med særlige behov eller handicap nu har bedre muligheder for at vælge den skole, der passer til deres barn.

18 Forældelsesfristen i misbrugssager om vold og seksuelt misbrug mod børn er fjernet, og der kommer øget tortgodtgørelsen i alle sager om seksuelle krænkelser.

19 Vi har legaliseret cannabis til medicinsk brug.

20 Vi har sat hårdt ind over for bandekriminelle.

21 Vi har fjernet skatten på fri telefon og afskaffet udligningsskatten for pensionister.

22 Vi har gennemført lovgivning, der sætter håndfast ind overfor ghettoer og parallelsamfund.

23 Vi har styrket ytringsfriheden med afskaffelse af blasfemiparagraffen.

24 Vi har taget initiativer til at sikre private erhvervsdrivende mod unfair konkurrence fra det offentlige.

25 Vi har forenklet beskæftigelseslovgivningen, og der er fjernet bunkevis af overflødige regler på beskæftigelsesområdet.

26 Vi har skabt mere frihed for læger under uddannelse ved at afskaffe 6-års-reglen.

27 Der er kommet mere gennemsigtighed på daginstitutionsområdet, så forældre lettere kan skabe sig overblik over valgmulighederne.

28 Med sundhedsaftalen fra marts 2019 forbedrer vi patientrettighederne og sikrer mere kvalitet og nærhed i sundhedsvæsenet.

29 Vi har afskaffet PSO-afgiften.

30 Vi har afskaffet satspuljen.

31 Vi har styrket borgernes retssikkerhed ved ekspropriationer.

32 Vi har sørget for at få mere grøn energi for pengene ved at forbedre konkurrencen mellem forskellige energiteknologier ved at gennemføre teknologineutrale udbud for udbygning med vedvarende energi.

33 Vi har forhøjet fribeløbet for studerende, så studerende kan tjene mere uden at blive trukket i SU. Liberal Alliance vil afskaffe fribeløbet helt, så der ikke er en øvre grænse for, hvor meget man som studerende kan tjene ved siden af studiet.

34 Vi har udlagt 13.300 hektar ny fri og vild skov på statens arealer. Det svarer til omkring 19.000 fodboldbaner.

35 Der er etableret en plejehjemsoversigt, der skal gøre det nemmere for de ældre og deres pårørende at træffe et oplyst valg om hvilket plejehjem, de ønsker at bo på.

Politik, vi vil gennemføre

36 Med Liberal Alliances 2030-plan øges velstanden med ca. 108 mia. kr.

37 Med Liberal Alliances 2030-plan øges beskæftigelsen med ca. 100.000 personer.

38 Med Liberal Alliances 2030-plan øges en funktionærfamilies rådighedsbeløb med 50.900 kr. hvert år!

39 Med Liberal Alliances 2030-plan lettes skatter og afgifter med næsten 100 mia. kr.

40 Med Liberal Alliances 2030-plan bliver Danmark et mere frit land med større valgfrihed for danskerne.

Skat

41 Vi vil sænke skatten til maks. 40 pct. på arbejde ved bl.a. at fjerne topskatten og afskaffe loftet over beskæftigelsesfradraget.

42 7.000 kr. skattefrit hver måned: Ingen danskere i arbejde skal betale indkomstskat af de første 7.000 kr., de tjener om måneden.

43 Afskaf registreringsafgiften: Du skal ikke betale for to biler, når du kun køber en. En afskaffelse vil give os bedre og sikrere biler, og samtidig give familier mulighed for at købe større biler, uden at skulle betale en afgift på 150 pct.

44 Lavere selskabsskat: Selskabsskatten skal sænkes til 12,5 pct. Det vil føre til højere produktivitet og dermed højere reallønninger. Det vil samtidig forbedre virksomhedernes konkurrenceevne og gøre det mere attraktivt for virksomheder at placere sig i Danmark.

45 Lavere afgifter på grænsehandelsfølsomme varer til tysk niveau: Medfører lavere priser på bl.a. øl, vin og chokolade.

46 Afskaffelse af iværksætterskat: Iværksætterskatten har kostet investeringer i særligt mindre vækstvirksomheder.

47 Den danske aktiebeskatning sænkes fra 42 pct. til 27 pct. og bringes dermed på niveau med landene omkring os.

48 Fjern arveafgiften helt: Så virksomheder, der i generationer har skabt vækst og arbejdspladser, ikke beskattes ekstra, fordi forretningen bliver i familien. Og så børn ikke strafbeskattes ved forældrenes død.

Klima

49 Liberal Alliance ønsker at tage et medansvar for at imødegå klimaforandringerne og vi er klar til at anvise konkrete løsninger. Rationelle løsninger, der er baseret på fornuft og teknologi. Løsninger, der er finansieret. Og løsninger, der gør det langt lettere for danskerne at træffe grønne beslutninger. Feel good-politik har ingen effekt. Liberal Alliance vil derfor bl.a. have ny klimalov, og der skal nedsættes et egentligt klimaøkonomisk råd, der skal vejlede til den mest omkostningseffektive og samfundsøkonomisk bedste grønne omstilling.

50 I Liberal Alliances klimaudspil er der afsat 37 mia. kr. over en 10-årig periode til forskning i grønne teknologier. Det er en seks-dobling af hvad vi bruger i dag, og vil bringe dansk forskning i grønne teknologier op på 0,2 pct. af BNP. Alle andre lande i verden bør også bruge 0,2 pct. af BNP på forskning i grønne teknologier.

51 Elafgiften og elvarmeafgiften skal lettes markant. Vi har afsat 4,8 mia. kr. årligt til at nedsætte el- og elvarmeafgifterne til EU’s minimumsniveau. Det vil tilskynde til, at mere af energiforbruget kommer fra el, og det vil således hjælpe til grøn omstilling samtidig med, at danskerne bliver befriet fra at betale EU’s højeste elafgifter.

52 Mere fri og vild natur på statens arealer. Staten skal ikke drive skovdrift i konkurrence med private, og samtidig skal vi have mere vild og fri natur.

Den offentlige sektor

53 Mindre bureaukrati, mere kernevelfærd: Alt for meget tid bliver brugt på kontrol og papirnusseri. Den kunne bruges på borgernær service. Når socialrådgiverne bruger op mod halvdelen af deres tid på administrationsopgaver, går tiden fra handicappede, børn der mistrives og ledige i jobcentret. Derfor skal administrationen slankes.

54 Mere udlicitering af offentlige opgaver: Der kan spares mange penge, hvis vi konkurrenceudsætter mere – uden at det går ud over service og kvalitet.

55 Nedlæggelse af regionerne: Der skal gøres op med dobbeltadministration og satses på forenkling. To forvaltningsniveauer er rigeligt til et land på Danmarks størrelse. Med sundhedsaftalen fra marts 2019 er det besluttet at nedlægge regionerne. Aftalen skal implementeres efter folketingsvalget.

56 Fjern den offentlige partistøtte.

57 Færre forbud, love og regler: Du skal selv have lov til at bestemme, hvordan du vil leve dit liv.

58 Regelstop – for hver ny regel, skal der fjernes to: Erhvervslivet spilder tid på nyttesløst bureaukrati. Den kan bruges meget bedre.

59 Indfør flere solnedgangsklausuler: Nye regler og love gives en udløbsdato, hvilket vil sikre, at de bliver evalueret efter en periode. På den måde tvinges lovgiverne nemlig til at genoverveje de pågældende regler og loves relevans og indvirkning på både de berørte parter og samfundet som helhed, inden det kan konstateres, om de er værd at fastholde, eller om de bare skal have lov at udløbe. Vi har i denne valgperiode benyttet solnedgangsklausuler ved flere lejligheder, herunder bl.a. tiggerloven og klageorgan vedr. mobning. Det skal vi gøre endnu mere.

Erhverv

58. Regelstop – for hver ny regel, skal der fjernes to: Erhvervslivet spilder tid på nyttesløst bureaukrati. Den kan bruges meget bedre.

59. Indfør flere solnedgangsklausuler: Nye regler og love gives en udløbsdato, hvilket vil sikre, at de bliver evalueret efter en periode. På den måde tvinges lovgiver nemlig til at genoverveje de pågældende regler og loves relevans og indvirkning på både de berørte parter og samfundet som helhed, inden det kan konstateres om de er værd at fastholde, eller om de bare skal have lov at udløbe. Vi har i denne valgperiode benyttet solnedgangsklausuler ved flere lejligheder, herunder bl.a. tiggerloven og klageorgan vedr. mobning. Det skal vi gøre endnu mere.

60. Liberalisering giver mere konkurrence til gavn for alle: Konkurrence er sundt og er en fordel for alle andre end dem, der tjener fedt på gamle monopoler. Vi ønsker bl.a. at liberalisere planloven, så central lovgivning i langt mindre grad står i vejen for projekter, der giver mening lokalt. Vi ønsker også at liberalisere apotekervæsnet, ved at afskaffe det forældede apoteksmonopol. Det vil betyde mere konkurrence fra virksomheder, som lever op til de samme krav, som apotekerne har i dag, og vil klart være til forbrugernes fordel i form af bedre service og øget tilgængelighed.

61. Privatisér Danske Spil.

Arbejdsmarked

62 Afskaf efterlønnen helt: Så vi kan få flere hænder i arbejde. Vi har ikke råd til at betale raske og rørige danskere for at trække sig fra arbejdsmarkedet på andre menneskers regning.

63 Pensionsalderen for folketingsmedlemmer og ministre forhøjes og følger samme alder som resten af befolkningen.

64 Den aktive beskæftigelsesindsats skal reformeres. Vi skal skabe incitamenter til at folk tager et arbejde, hvis de kan, og derfor skal vi skabe sunde incitamenter til at få folk aktiveret.

Børn og familie

65 Flere valgmuligheder for børnepasning: Det er vigtigt, at familierne kan vælge lige præcis dét tilbud, som de synes er bedst for deres børn – uanset om det er privat eller kommunalt.

66 Mere omsorg til børnene: Intet er vigtigere for børn, end at der er nogle, der elsker dem og bruger tid sammen med dem. Forældre skal have lettere ved at vælge at bruge tid med børnene eller købe sig til hjælp i hjemmet. Liberal Alliance vil via skattelettelser hjælpe alle danskere til bedre at kunne prioritere deres tid.

67 Børnechecken skal omdannes til en ret for forældre til at udnytte deres børns personfradrag.

68 Fagligheden og den almene dannelse skal løftes i grundskolen. Kodeordene er frihed, flid og fordybelse.

69 Øg koblingsprocenten for frie skoler: Statstilskuddet til privat- og friskoler blev i 2010 af VK-regeringen og DF sat ned til 71 pct. af udgiften pr. elev i folkeskolen. Siden folketingsvalget i 2015 har vi hævet den til 76 pct., men den skal hæves til 80 pct., så flere familier kan vælge skolerne til, og så konkurrencen om gode skoler og høj faglighed kan øges.

Undervisning og uddannelse

70 Afskaffelse af uddannelsesloftet, fordi mange studerende kommer i klemme på grund af loftet, og fordi staten ikke skal bestemme, hvordan man sætter sin uddannelse sammen.

71 Højere faglige krav til gymnasieelever: Adgangskrav skal skærpes yderligere, så fagligheden kan komme tilbage på sporet. Adgangskravet skal være på karakteren 7 i snit, før det har den ønskede effekt. Der vil være mulighed for optagelsesprøve til gymnasiet på tilsvarende niveau.

72 Private gymnasier skal frit kunne sammensætte uddannelser og faglinjer.

73 Vi vil fjerne fribeløbet for de studerende, så der ikke er en øvre grænse for, hvor meget man som studerende kan tjene ved siden af studiet. Vi har allerede forhøjet fribeløbet, men Liberal Alliance vil afskaffe det helt.

74 Vi vil rulle fremdriftsreformen tilbage. Studerende skal have frihed til at tage ansvar for egen uddannelse.

75 Taxametersystemet på universiteterne skal gentænkes: Der skal indføres et fagligt taxameter, så det ikke kun belønnes, at eleverne bliver færdige, men også hvor dygtige de er.

76 Læreruddannelsen skal være universitetsbaseret: Niveauet på læreruddannelsen skal højnes, og efteruddannelsen moderniseres, så eleverne får den bedste undervisning, og så studiet bliver mere attraktivt.

77 Flere penge til fri forskning: Ingen kan spå om fremtiden, heller ikke om fremtidens forskningsresultater. Men via teknologiske landvindinger har vi gennem historien overvundet mange problemer og vi kan med nye landvindinger overvinde mange af nutidens problemer. Den frie forskning skal derfor øges med 800 mio. kr. årligt.

78 Mindre bureaukrati i forskningen: Universiteterne skal have reelt selvstyre og ledelsesretten skal ligge hos universitetsledelser og ikke i diverse ministerier. På den måde sikres en større armslængde mellem politikere og forskere.

 

Social

79 Bedre forhold for de handicappede: Personlige udviklingsplaner giver bedre muligheder for inklusion i samfundet, forenklede regler om hjælpemidler vil kunne løfte livskvaliteten, og hjælperordninger skal liberaliseres, så man f.eks. kan tage hjælpere med på rejser.

80 Bedre forhold for sexarbejdere, bl.a. ved at liberalisere reglerne om rufferi, så sexarbejderne lovligt kan ansætte f.eks. en vagt.

81 Kortere behandlingstid i sociale klagesager: Det er ikke en retsstat værdigt, når udsatte borgere må vente hele og halve år på afklaring.

82 Klager i sociale sager skal have opsættende virkning: Udsatte skal naturligvis have et minimumsforsørgelsesgrundlag, mens klagesagerne kører

Sundhed

83 Flere sengepladser på sygehusene og i psykiatrien. Patienter skal færdigbehandles, inden de udskrives, og ingen skal ligge indlagt på gangene.

84 Bedre behandling for pengene og mere frit valg for borgerne: Mere konkurrence kan føre til bedre udnyttelse af ressourcerne, give højere kvalitet og et bedre sundhedsvæsen for alle. Der skal laves flere udbud af opgaver, f.eks. service og drift på sygehuse.

85 Pengene skal følge patienten – også uden for landets grænser: Når borgernes liv og helbred er på spil, bør det ikke betyde noget, om det rette hospital ligger i Danmark eller i udlandet.

86 Kortere ventetid og behandlingsgaranti: Ventetiderne skal være markant kortere, og udrednings- og behandlingsgarantierne skal sikre, at ingen behøver at vente mere end en måned på at blive udredt eller modtage behandling.

87 Mere rimelighed i tandplejen: Tandlægebehandling skal være skatteyderbetalt for personer, der er udsat for ulykker, der skader deres tænder, og for personer der er ramt af en sygdom, der medfører tandproblemer og kroniske lidelser.

Ret

88 Offentlighedslov: I 2013 vedtog et flertal i Folketinget at begrænse borgere og journalisters muligheder for at kigge myndigheder og magthavere i kortene, da man blandt andet fjernede retten til aktindsigt i dokumenter, der udveksles mellem et ministerium og dets underordnede departementer, og til indsigt i ministres kalendere. Det blev derved nemmere at føre befolkningen bag lyset, og det er naturligvis helt utilstedeligt i et moderne demokrati. Liberal Alliance vil lempe offentlighedsloven og give langt mere åbenhed i den offentlige forvaltning.

89 Bedre beskyttelse af ytringsfriheden: Fjern indskrænkningerne i ytringsfriheden i den nuværende straffelov, på nær bestemmelserne om trusler og injurier af faktuel forkert karakter. Liberal Alliance har i regering fået fjernet blasfemiparagraffen, men vi vil også have fjernet racismeparagraffen.

90 Væk med administrative anholdelser: Afskaf muligheden for at frihedsberøve lovlydige borgere administrativt.

91 Legalisering af cannabis: Legalisering af cannabis vil reducere en stor del af markedet og dermed indtægtsgrundlaget for rocker- og bander, samt frigive ressourcer inden for politiet.

92 En helt ny og moderne straffelov: Vi bør lave en helt ny straffelov, der forholder sig til nutidige forbrydelser og retsopfattelser. Loven bør være nem at forstå og let at finde rundt i.

93 Opgør med strafferabatter: Gentagelseskriminalitet skal ikke belønnes med nedslag i straffen. Kriminalitet skal have konsekvenser, og vaneforbrydere skal ikke have medløb.

Udlændinge og integration

94 Indvandrere skal være selvforsørgende: Indvandrere skal være velkomne, hvis de på forhånd har et job. Dertil skal de tegne en sundhedsforsikring, og de må ikke trække på de offentlige kasser de første fem år, hvilket betyder, at mister de deres arbejde, så skal de rejse hjem igen.

95 Enklere og mere retfærdige regler for indvandring og familiesammenføring:
Kærligheden kender ikke landegrænser. Danske statsborgere skal kunne gifte sig med den, de elsker, og de skal med få betingelser kunne bo i Danmark. Den udenlandske ægtefælle skal blot tegne en privat sundhedsforsikring og har ikke adgang til sociale ydelser, før vedkommende har svaret dansk skat i fem år.

96 Kriminelle og demokratifjendtlige udlændinge skal udvises: Overtræder man straffeloven eller modarbejder demokratiet, mens man er på midlertidig opholdstilladelse, bliver man udvist. Har man permanent opholdstilladelse, bliver man udvist, hvis man begår personfarlig kriminalitet eller bryder loven mere end én gang, eller hvis man modarbejder demokrati og menneskerettigheder.

97 Modernisering af asylkriterier: Asylkriterierne blev i tiden efter anden verdenskrig fastsat i FN’s flygtningekonvention. Dengang var virkeligheden en anden end i dag. Vi skal ikke være socialkontor for hele verden, men give ly til dem, der er personligt forfulgte.

98 Ja til udlændinge i arbejde:
Danmark har brug for driftige og velkvalificerede udlændinge, der kan bidrage til at skabe vækst og arbejdspladser. Liberal Alliance vil derfor sænke beløbsordningen til 220.000 kr., så udlændinge med job får lettere ved at komme hertil.

Europa og udenrigs

99 I en tid hvor stærke ydre kræfter søger at destabilisere det europæiske samarbejde, er det vigtigt, at vi i Europa står sammen om grundlæggende vestlige værdier. Liberal Alliance vil arbejde for et smalt og stærkt EU. Et smalt EU fokuserer på at løse problemer, der i deres natur er grænseoverskridende. De overordnede indsatsområder vil derfor være det indre marked med fordele for den enkelte og for europæisk økonomi, sikkerhedspolitiske problemstillinger og sikring af borgernes valgfrihed. EU skal med andre ord arbejde for fred, frihed og frihandel.

100 Afskaf forsvarsforbeholdet: Så Danmark kan blive en fuldt integreret del af EU’s forsvarsindsats, så vi kan deltage i EU-samarbejde om løsning af konflikter.

101 Danmark skal stå uden for euroen og bankunionen: Nej til eurosamarbejdet, der bevæger sig mod en egentlig finanspolitisk union med fælles ledelse, økonomisk politik samt udligning af gæld og risici.

102 Afskaffelse af sommerhusreglen: Danmarks forbehold på sommerhusområdet skal afskaffes, så danskere kan sælge deres sommerhus til andre EU-borgere.

103 Bedre kontrol med danske udviklingsmidler: Religionsfrihed og mindretalsbeskyttelse er helt centrale rettigheder. Krænkelser heraf bør få konsekvenser i forhold til tildelingen af danske bistands- og udviklingsmidler.

Forsvar

104 Operative enheder er vigtigere end mandskabstunge kaserner: Vi skal satse på højtprofilerede, mandskabslette specialenheder.

105 Afskaffelse af værnepligten: Med forsvarsaftalen er det besluttet at øge frivilligheden i det danske forsvar. Liberal Alliance vil helt afskaffe værnepligten, så dansk forsvar består af professionelle soldater.

Landbrug

106 Stop for overimplementering af EU-direktiver: Vi skal ikke svække Danmarks konkurrenceevne ved frivilligt at påtage os flere byrder end andre lande.

107 Mere målrettet miljøregulering og et retningsskifte i kvælstofmodellerne med baggrund i et mere robust fagligt grundlag for kvælstofreduktionsmålene.

108 Det skal være lettere at etablere sig som landmand. Afskaffelse af bo- og arveafgifter ved generationsskifte. Behandlingen af fredningssager strammes op, så den kan foregå langt hurtigere.

109 Uvildig kontrol: Det nuværende bureaukratiske kontrolsystem skal erstattes med en uvildig kontrol, tæt på landmanden og med vægten lagt på dialogbaseret rådgivning.

110 Afskaffelse af beskatning på produktionsjord: Landbruget er presset, blandt andet fordi det er pålagt særlige afgifter og regler, som landmænd i andre EU-lande slipper for. Modsat kollegaerne i Sverige og Holland oplever danske landmænd for eksempel, at deres produktionsjord bliver beskattet. Landbruget er det eneste erhverv, der betaler afgift af produktionsapparatet ved beskatning på produktionsjord, og resultatet er, at dansk landbrug stilles ringere i konkurrencen mod landbrug i vores nærområde.

Kultur

111 Offentlige kulturinvesteringer er både investering i kulturel dannelse og sammenhængskraft – og investering i turisme, bosætning, arbejdspladser og eksport. Samspillet mellem statslig, kommunal og privat finansiering fra fonde, erhvervsliv og brugerbetaling skal fortsat udvikles.

112 En liberal kulturpolitik skal sikre kunstens og kulturinstitutionernes frihed og dynamiske udviklingsmuligheder i et samspil mellem civilsamfund, marked og offentlige investeringer, med henblik på sikring af kulturarven samt kunstnerisk og økonomisk bæredygtighed.

113 Samspil og samarbejde mellem kunstnere, kulturinstitutioner og grundskoler og ungdomsuddannelser skal styrkes.

Bolig

114 Boligmarkedet skal dereguleres: Prisreguleringen gør udvalget af lejeboliger mindre og fastholder folk i boliger, der ikke passer til deres behov. Tilskud til den almennyttige boligsektor koster skatteyderne dyrt og er konkurrenceforvridende i forhold til private udlejere.

115 Huslejereguleringen skal udfases: Huslejereguleringen skal afskaffes for nyudlejninger, mens overgang til fri husleje skal indfases over 20 år for eksisterende lejemål.

Transport

116 Der er taget de første skridt til byggeriet af en Kattegatforbindelse. Liberal Alliance vil arbejde for, at Kattegatforbindelsen bliver til virkelighed.

117 Vi skal prioritere forbedringer på det danske vejnet og forbedringer af jernbanenettet. Investeringsplanen fra marts 2019 lægger en langsigtet plan for investeringer i landets infrastruktur. Blandt andet skal der bygges nye jernbaner og veje. Vi vil arbejde for at gennemføre aftalen med blåt flertal efter næste valg.